بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۷ آبان
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
برنامه هفتگی پزشکان درمانگاه تخصصی

بسمه تعالي

برنامه فعاليت شيفت صبح درمانگاه تخصصي و فوق تخصصي مركزآموزشي درماني بوعلي سينا ساري سال 1397

پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

يكشنبه

شنبه

ايام هفته

كلينيك

 

 

12- 10:30

دكتر حق پرست

12- 8:30

دكتر فروتن

12- 10:30

دكتر حق پرست

12- 9

دكتر سليماني

12- 10:30

دكتر فروتن

كلينيك داخلي

12-9

دكتر چراغ مكاني

12- 10:30

دكتر كريمي

12- 10:30

دكتر باغبانيان

12- 9

دكتر زرواني

12- 10:30

دكتر خوش نما

11- 9

دكتر عابديني

كلينيك مغزو اعصاب

12-10

دكتر تبريزي

-

-

12- 10

دكتر خوش نما

 

دكتر چراغ مكاني

11- 9

دكتر عابديني

12-10

دكتر شريفي

12- 9

دكتر كريمي

كلينيك نوار عصب

-

-

12- 9

دكتر ايزدي

12- 9

دكتر جعفري راد

12- 8

دكتر صادقي

12-30/9

دكتر  قرباني

12-10

دكتر حجتي

كلينيك  جراحي عمومي

12-11

دكتر طياري

-

-

10-8

دكتر شيخ رضايي

10- 8

دكتر فرخ فر

12- 8:30

دكتر احمدزاده

12- 8:30

دكتر احمدي

12- 8:30

دكتر جعفري

كلينيك  چشم

12-10

دكتر احمدي

12-10

دكتر احمدي

12- 9

دكتر كاظم نژاد

13- 10

دكتر گلپور

13- 9

دكتر رحمت پور

12- 9

دكتر گلپور

13-9

دكتر حاج حيدري

13- 9

دكتر عمادي

كلينيك پوست

12- 8

دكتر كاظم نژاد

12- 8:30

دكتر رحمت پور

14- 10

دكتر گلپور

12- 8

دكتر حاج حيدري

13 -  10

دكتر گلپور

12- 9

دكتر رحمت پور

كلينيك  اتاق عمل پوست

-

-

يك هفته درميان

دكتر شايسته آذر

11-9

دكتر محمودي

10-8

دكتر احمدي

10-8

دكتر باري

12 - 9

دكتر ملاحسني

كلينيك ارتوپدي

دكتر كريمي نسب

11-10

دكتر باري

12-10

دكتر طالبي

-

-

13-8

دكتر نيكخواه

12-8:30

دكتر قريشي

12-8

دكتر پورموسي

10- 7

دكتر نيكخواه

12- 9

دكتر نيكخواه

كلينيك  گوش و حلق و بيني

12-10

دكتر مطهري

-

-

-

-

12-10

دكتر جمشيدي

-

-

12- 10

دكتر جمشيدي

-

-

كلينيك اورولوژي

-

-

-

-

-

-

-

-

12-10

دكتر يوسفي

-

-

كلينيك طب سنتي

12-8

دكتر خوشگوئيان

10-8

دكتر صمدي

10-8

دكتر صمدي

12-10

دكتر ذبيحي

-

-

11- 8:30

دكتر ذبيحي

كلينيك دندان پزشكي

-

-

12-10

دكتر ذبيحي

12-10

دكتر ذبيحي

10- 8

دكتر پاكروان

12-8

دكتر تقيان

-

-

كينيك فك و صورت

-

-

10-8

دكتررحماني

10-8

دكتررحماني

10-8

دكتررحماني

-

-

10-8

دكتررحماني

بيماري دهان فك و صورت

-

-

11-9

دكتر حق پرست

-

-

-

-

-

-

11-8

دكتر فروتن

ديابت

-

-

11-9

دكتر باغبانيان

11-9

دكتر كريمي

11-9

چراغ مكاني

11-9

دكتر عابديني

11-9

دكتر زرواني

كلينيك   MS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12-10

دكتر عباسخانيان

كلينيك اعصاب اطفال

-

-

12-9

دكتر علاء

-

-

-

-

-

-

12-9

دكتر علاء

كلينيك گوارش اطفال

-

-

12- 10

دكتر حسين كرمي

-

-

-

-

-

-

-

-

كلينيك  خون اطفال

-

-

12-10

دكتر محمد جعفري

-

-

12-10

دكتر محمد جعفري

-

-

-

-

كلينيك  نفرولوژي اطفال

-

-

-

-

12-10

دكتر رضايي

-

-

-

-

-

-

كلينيك  عفوني اطفال

-

-

-

-

-

-

11-9

دكتر موسوي

-

-

-

-

كلينيك جراحي اطفال

-

-

-

-

11-8:30

دكتر فرهادي

-

-

-

-

-

-

كلينيك نوزادان

-

-

-

-

13-9

دكتر كوثريان

-

-

12-9

دكتر كوثريان

12-9

دكتر زمانفر

كلينيك غدد اطفال

-

-

13-9

دكتر زمانفر

13-9

دكتر زمانفر (ديابت)

-

-

-

-

-

-

كلينيك PKU و ديابت اطفال

-

-

-

-

12-9

دكتر شهبازنژاد

 

 

 

 

-

-

كلينيك روماتولوژي اطفال

-

-

5/12-5/9

دكتر جواد غفاري

12-9

دكتر دباغ زاده

-

-

-

-

5/12-5/9

دكتر دباغ زاده

كلينيك آسم و آلرژي

-

-

-

-

-

-

12-10

دكتر مسيحا

-

-

-

-

كلينيك ريه اطفال

-

-

3-12

دكتر نجفي

1-12

دكتر بابا يي

1-12

دكتر بابا يي

1-12

دكتر بابا يي

1-12

دكتر بابا يي

كلينيك قلب

-

-

-

-

5-2

دكتر دوانلو

صبح

دكتر دوانلو

11-9

دكتر دوانلو

-

-

كلينيك درد

همه روزه

كلينيك  آندوسكوپي كلونوسكوپي - اسپيرومتري

همه روزه از ساعت :13- 8

كلينيك بينايي سنجي

همه روزه از ساعت 14:-12

كلينيك بيهوشي

همه روزه :13- 8

كلينيك  نوار مغزي

 
       
               كلينيك عصربيمارستان  بوعلي سينا ساري سال 1397


يكشنبه

ساعت كار

دوشنبه

ساعت كار

سه شنبه

ساعت كار

چهارشنبه

ساعت كار

-

-

دكتر احمدي (چشم)

15-12

دكتر احمدي

15-12

دكتر احمدي

15-12

دكتر زمانبر(پوست)

16:30-14:30

-

-

-

-

-

-

دكتر درويش نيا (عفوني)

18-16

-

-

دكتر چراغ مكاني (نوار عصب)

16-14

دكتر نجفي(قلب)

15-13

 

برنامه  پزشكان مقيم   اسفند  ماه   سال97مركز آموزشي درماني بوعلي سينا ساري
 
 
 
 
 
 
1397/12/13
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2.74 تعداد کل امتیازها:19
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal