بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱ فروردين
br ENGLISH
برنامه هفتگی پزشکان درمانگاه تخصصی

بسمه تعالي

برنامه فعاليت شيفت صبح درمانگاه تخصصي و فوق تخصصي مركزآموزشي درماني بوعلي سينا ساري سال 1396

پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

يكشنبه

شنبه

ايام هفته

كلينيك

10-8

دكتر سمانه حجتي

12- 10:30

دكتر حق پرست

12- 8:30

دكتر فروتن

12- 10:30

دكتر حق پرست

12- 9

دكتر سليماني

12- 10:30

دكتر فروتن

كلينيك داخلي

12-9

دكتر چراغ مكاني

12- 10:30

دكتر كريمي

12- 10:30

دكتر باغبانيان

12- 9

دكتر زرواني

12- 10:30

دكتر خوش نما

11- 9

دكتر عابديني

كلينيك مغزو اعصاب

-

-

12- 10

دكتر خوش نما

 

دكتر چراغ مكاني

11- 9

دكتر عابديني

12-10

دكتر شريفي

12- 9

دكتر كريمي

كلينيك نوار عصب

10-8

دكتر شجاعي

12- 9

دكتر ايزدي

10-8

دكتر شجاعي

12- 8

دكتر صادقي

9- 8

دكتر صادقي

-

-

كلينيك  جراحي عمومي

12- 9

دكتر جعفري راد

12-30/9

دكتر عابد

12-10

دكتر حجتي

-

-

10-8

دكتر شيخ رضايي

10-8

دكتر فرخ فر

12- 8:30

دكتر احمدزاده

12- 8:30

دكتر احمدي

12- 8:30

دكترجعفري

كلينيك  چشم

12-10

دكتر احمدي

12-10

دكتر احمدي

12- 9

دكتر كاظم نژاد

13- 10

دكتر گلپور

13- 9

دكتر رحمت پور

12- 9

دكتر گلپور

13-9

دكتر حاج حيدري

13- 9

دكتر عمادي

كلينيك پوست

12- 8

دكتر كاظم نژاد

12- 8:30

دكتر رحمت پور

14- 10

دكتر گلپور

12- 8

دكتر حاج حيدري

13 -  10

دكتر گلپور

12- 9

دكتر رحمت پور

كلينيك  اتاق عمل پوست

-

-

13- 8

دكتر حيدري

12- 8:30

دكتر باري

12- 8:30

دكتر احمدي

12- 8:30

دكتر باقري

12 - 9

دكتر ملاحسني

كلينيك ارتوپدي

12-10

دكتر رضوي پور    (فوق دست)

-

-

13-8

دكتر نيكخواه

12-8:30

دكتر قريشي

12-8

دكتر پورموسي

10- 7

دكتر نيكخواه

12- 9

دكتر نيكخواه

كلينيك  گوش و حلق و بيني

12-10

دكتر مطهري

-

-

-

-

12-10

دكتر جمشيدي

-

-

12- 10

دكتر جمشيدي

-

-

كلينيك اورولوژي

-

-

-

 

-

-

12-8

دكترجوكار

12-10

دكتر يوسفي

-

-

كلينيك طب سنتي

12-8

دكتر خوشگوئيان

10-8

دكتر صمدي

10-8

دكتر صمدي

12-10

دكتر ذبيحي

-

-

11- 8:30

دكتر ذبيحي

كلينيك دندان پزشكي

-

-

12-10

دكتر ذبيحي

12-10

دكتر ذبيحي

10- 8

دكتر پاكروان

12-8

دكتر تقيان

-

-

كينيك فك و صورت

-

-

10-8

دكتررحماني

10-8

دكتررحماني

10-8

دكتررحماني

-

-

10-8

دكتررحماني

بيماري دهان فك و صورت

-

-

11-9

دكتر حق پرست

-

-

-

-

-

-

11-8

دكتر فروتن

ديابت

-

-

5/12-5/9

دكتر درويش نيا

-

-

-

-

-

-

-

-

كلينيك عفوني

-

-

11-9

دكتر باغبانيان

11-9

دكتر كريمي

 

چراغ مكاني

11-9

دكتر عابديني

11-9

دكتر زرواني

كلينيك MS

-

-

-

-

11-9

دكتر نيك خواه

-

-

-

-

12-10

دكتر عباسخانيان

كلينيك اعصاب اطفال

-

-

12-9

دكتر علاء

-

-

-

-

12- 10

دكتر حسن كرمي

12-9

دكتر علاء

كلينيك گوارش اطفال

-

-

12- 10

دكتر حسين كرمي

-

-

-

-

-

-

-

-

كلينيك  خون اطفال

-

-

12-10

دكتر محمد جعفري

-

-

12-10

دكتر محمد جعفري

-

-

-

-

كلينيك  نفرولوژي اطفال

-

-

-

-

12-10

دكتر رضايي

-

-

-

-

-

-

كلينيك  عفوني اطفال

-

-

-

-

-

-

11-9

دكتر موسوي

-

-

-

-

كلينيك جراحي اطفال

-

-

10:30-8:30

دكتر نخشب

 

دكتر فرهادي

-

-

10- 8:30

دكتر غفاري

-

-

كلينيك نوزادان

-

-

-

 

دكتر كوثريان

-

-

12-9

دكتر كوثريان

12-9

دكتر زمانفر

كلينيك غدد اطفال

-

-

دكتر زمانفر

 

دكتر زمانفر (ديابت)

-

-

-

-

-

-

كلينيك PKU و ديابت اطفال

-

-

-

12-9

دكتر شهبازنژاد

 

 

 

 

12-9

دكتر شهبازنژاد

كلينيك روماتولوژي اطفال

-

-

5/12-5/9

دكتر جواد غفاري

 

دكتر دباغ زاده

-

-

-

-

5/12-5/9

دكتر دباغ زاده

كلينيك آسم و آلرژي

5/12-5/9

دكتر رحيمي

5/12-5/9

دكتر رحيمي

5/12-5/9

دكتر رحيمي

5/12-5/9

دكتر رحيمي

5/12-5/9

دكتر رحيمي

-

-

كلينيك اطفال

-

-

-

-

-

-

12-10

دكتر مسيحا

-

-

-

-

كلينيك ريه اطفال

30/12-30/10

دكتر انعامي

2-12

دكتر انعامي

1-12

دكتر بابا يي

1-12

دكتر بابا يي

1-12

دكتر بابا يي

1-12

دكتر بابا يي

كلينيك قلب

همه روزه

كلينيك  آندوسكوپي كلونوسكوپي - اسپيرومتري

همه روزه از ساعت :13- 8

كلينيك بينايي سنجي

همه روزه از ساعت 14:-12

كلينيك بيهوشي

همه روزه :13- 8

كلينيك  نوار مغزي

 

رئيس بيمارستان                                                              مسئول درمانگاه تخصصي و فوق تخصصي تاريخ :2/2/96

كلينيك عصربيمارستان بوعلي سينا ساري سال 1396

 

ساعت كار

چهارشنبه

ساعت كار

سه شنبه

ساعت كار

دوشنبه

ساعت كار

يكشنبه

ساعت كار

شنبه

تخصص

-

-

-

-

-

-

19-14

دكتر قريشي

-

-

گوش و حلق و بيني

15-12

دكتر احمدي

15-12

دكتر احمدي

-

-

-

-

-

-

چشم

-

-

-

-

-

-

16:30-14:30

دكتر فرمانبر

-

-

پوست

-

-

19-15

دكتر رحيمي

 

 

19-15

دكتر رحيمي

-

-

كلينيك اطفال

-

-

-

-

-

-

17-15

دكتر درويش نيا

-

-

كلينيك عفوني

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

كلنيك روانپزشكي

خانم دكتر خوشگوئيان همه روزه از ساعت 19-15

كلينيك دندانپزشكي

رئيس بيمارستان                                                                                                     مسئول درمانگاه تخصصي و فوق تخصصي

تاريخ:2 /2/96

 

 برنامه  پزشكان مقيم     ارديبهشت ماه سال 96مركز آموزشي درماني بوعلي سينا ساري
 

--+ تاريخ

پزشكان مقيم داخلي

پزشكان مقيم  جراحي

1/2 جمعه (تعطيل)

  دكتر         دهقان

 

2/2 شنبه

دكتر            فروتن

 

3/2يكشنبه

 

 

4/2دوشنبه

دكتر             رحيمي

دكتر           صادقي

5/2 سه شنبه(تعطيل)

دكتر          فروتن

 

6/2 چهارشنبه

  

 

7/2 پنج شنبه

 

   

8/2 جمعه(تعطيل)

دكتر       فروتن

 

9/2شنبه

دكتر       رحيمي

 

10/2 يكشنبه

 

 

11/2 دوشنبه

 

دكتر          صادقي

12/2سه شنبه

دكتر         فروتن

 

13/2چهارشنبه

 

 

14/2 پنج شنبه

دكتر         فروتن

 

15/2 جمعه(تعطيل)

 

 

16/2شنبه

دكتر           فروتن

 

17/2 يكشنبه

 

 

18/2 دوشنبه

 

دكتر          صادقي

19/2سه شنبه

دكتر          فروتن

 

20/2چهارشنبه

   دكتر             رحيمي

 

21/2 پنج شنبه

دكتر              فروتن

 

22/2 جمعه(تعطيل)

دكتر             رحيمي

 

23/2شنبه

دكتر          فروتن

 

24/2يكشنبه

 

 

25/2دوشنبه

دكتر              رحيمي

دكتر        صادقي

26/2 سه شنبه

دكتر          فروتن

 

27/2 چهارشنبه

دكتر           دهقان

 

28/2پنج شنبه

 

  

29/2جمعه (تعطيل)

دكتر             دهقان

  دكتر        صادقي

30/2شنبه

 

 

 31/2 يكشنبه    

 

 

 
 
 
1396/02/12
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2.33 تعداد کل امتیازها:12
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal