بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۶ پنج شنبه ۷ ارديبهشت
br ENGLISH
برنامه هفتگی پزشکان درمانگاه تخصصی

بسمه تعالي


برنامه فعاليت شيفت صبح درمانگاه تخصصي و فوق تخصصي مركزآموزشي درماني بوعلي سينا ساري سال 1395

پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

يكشنبه

شنبه

ايام هفته

كلينيك

10-8

دكتر سمانه حجتي

12- 10:30

دكتر حق پرست

12- 8:30

دكتر فروتن

12- 10:30

دكتر حق پرست

12- 9

دكتر سليماني

12- 10:30

دكتر فروتن

كلينيك داخلي

12-9

دكتر چراغ مكاني

12- 10:30

دكتر كريمي

12- 10:30

دكتر باغبانيان

12- 9

دكتر زرواني

12- 10:30

دكتر خوش نما

11- 9

دكتر عابديني

كلينيك مغزو اعصاب

-

-

12- 10

دكتر خوش نما

 

دكتر چراغ مكاني

11- 9

دكتر عابديني

12-10

دكتر شريفي

12- 9

دكتر كريمي

كلينيك نوار عصب

10-8

دكتر شجاعي

12- 9

دكتر ايزدي

10-8

دكتر شجاعي

12- 8

دكتر صادقي

9- 8

دكتر صادقي

-

-

كلينيك  جراحي عمومي

12- 9

دكتر جعفري راد

12-30/9

دكتر عابد

12-10

دكتر حجتي

-

-

12-8:30

دكتر شيخ رضايي

12- 8

دكتر فرخ فر

12- 8:30

دكتر احمدزاده

12- 8:30

دكتر نوروزپور

12- 8:30

دكتراحمدي

كلينيك  چشم

12- 9

دكتر كاظم نژاد

13- 10

دكتر گلپور

13- 9

دكتر رحمت پور

12- 9

دكتر گلپور

13-9

دكتر حاج حيدري

13- 9

دكتر عمادي

كلينيك پوست

12- 8

دكتر كاظم نژاد

12- 8:30

دكتر رحمت پور

14- 10

دكتر گلپور

12- 8

دكتر حاج حيدري

13 -  10

دكتر گلپور

12- 9

دكتر رحمت پور

كلينيك  اتاق عمل پوست

-

-

13- 8

دكتر حيدري

12- 8:30

دكتر باري

12- 8:30

دكتر احمدي

12- 8:30

دكتر باقري

12 - 9

دكتر ملاحسني

كلينيك ارتوپدي

12-10

دكتر رضوي پور    (فوق دست)

-

-

13-8

دكتر نيكخواه

12-8:30

دكتر رضايي

12-8

دكتر پورموسي

10- 7

دكتر نيكخواه

12- 9

دكتر مدني

كلينيك  گوش و حلق و بيني

12-10

دكتر مطهري

-

-

-

-

12-10

دكتر جمشيدي

-

-

12- 10

دكتر جمشيدي

-

-

كلينيك اورولوژي

-

-

-

 

-

-

12-8

دكترجوكار

12-10

دكتر يوسفي

-

-

كلينيك طب سنتي

12-8

دكتر خوشگوئيان

12-8

دكتر ذبيحي

12-10

دكتر ذبيحي

12-10

دكتر ذبيحي

-

-

11- 8:30

دكتر ذبيحي

كلينيك دندان پزشكي

-

-

-

-

-

-

10- 8

دكتر پاكروان

12-8

دكتر تقيان

-

-

كينيك فك و صورت

-

-

10-8

دكتررحماني

10-8

دكتررحماني

10-8

دكتررحماني

-

-

10-8

دكتررحماني

بيماري دهان فك و صورت

-

-

11-9

دكتر حق پرست

-

-

-

-

-

-

11-8

دكتر فروتن

ديابت

-

-

5/12-5/9

دكتر درويش نيا

-

-

-

-

-

-

-

-

كلينيك عفوني

-

-

11-9

دكتر باغبانيان

11-9

دكتر كريمي

 

چراغ مكاني

11-9

دكتر عابديني

11-9

دكتر زرواني

كلينيك MS

-

-

-

-

11-9

دكتر نيك خواه

-

-

-

-

12-10

دكتر عباسخانيان

كلينيك اعصاب اطفال

-

-

12-9

دكتر علاء

-

-

-

-

12- 10

دكتر حسن كرمي

12-9

دكتر علاء

كلينيك گوارش اطفال

-

-

12- 10

دكتر حسين كرمي

-

-

-

-

-

-

-

-

كلينيك  خون اطفال

-

-

12-10

دكتر محمد جعفري

-

-

12-10

دكتر محمد جعفري

-

-

-

-

كلينيك  نفرولوژي اطفال

-

-

-

-

12-10

دكتر رضايي

-

-

-

-

-

-

كلينيك  عفوني اطفال

-

-

-

-

-

-

11-9

دكتر موسوي

-

-

-

-

كلينيك جراحي اطفال

-

-

10:30-8:30

دكتر نخشب

 

دكتر فرهادي

-

-

10- 8:30

دكتر غفاري

-

-

كلينيك نوزادان

-

-

-

 

دكتر كوثريان

-

-

12-9

دكتر كوثريان

12-9

دكتر زمانفر

كلينيك غدد اطفال

-

-

دكتر زمانفر

 

دكتر زمانفر (ديابت)

-

-

-

-

-

-

كلينيك PKU و ديابت اطفال

-

-

-

12-9

دكتر شهبازنژاد

 

 

 

 

12-9

دكتر شهبازنژاد

كلينيك روماتولوژي اطفال

-

-

5/12-5/9

دكتر جواد غفاري

 

دكتر دباغ زاده

-

-

-

-

5/12-5/9

دكتر دباغ زاده

كلينيك آسم و آلرژي

5/12-5/9

دكتر رحيمي

5/12-5/9

دكتر رحيمي

5/12-5/9

دكتر رحيمي

5/12-5/9

دكتر رحيمي

5/12-5/9

دكتر رحيمي

-

-

كلينيك اطفال

همه روزه

كلينيك  آندوسكوپي كلونوسكوپي - اسپيرومتري

همه روزه از ساعت :13- 8

كلينيك بينايي سنجي

دكتر بابايي   همه روزه  12 به بعد

كلينيك قلب

همه روزه از ساعت 14:-12

كلينيك بيهوشي

همه روزه :13- 8

كلينيك  نوار مغزي

 

 كلينيك عصربيمارستان بوعلي سينا ساري سال 1395

 

ساعت كار

چهارشنبه

ساعت كار

سه شنبه

ساعت كار

دوشنبه

ساعت كار

يكشنبه

ساعت كار

شنبه

تخصص

-

-

19-14

دكتر قريشي

 

 

19-14

دكتر قريشي

-

-

گوش و حلق و بيني

-

-

18-15

دكتر احمدي

-

-

-

-

-

-

چشم

-

-

-

-

-

-

16:30-14:30

دكتر فرمانبر

-

-

پوست

19-15

دكتر نوائي فر

19-15

دكتر رحيمي

19-15

دكتر نوائي فر

19-15

دكتر رحيمي

-

-

كلينيك اطفال

-

-

-

-

-

-

17-15

دكتر درويش نيا

-

-

كلينيك عفوني

-

-

-

-

-

-

15- 13

دكتر سوادكوهي

-

-

كلنيك روانپزشكي

خانم دكتر خوشگوئيان همه روزه از ساعت 19-15

كلينيك دندانپزشكي

 

 

 
1395/11/16
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2.44 تعداد کل امتیازها:9
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal