بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۶ چهارشنبه ۷ تير
br ENGLISH
معرفي معاونت آموزشي

معرفي معاونت آموزشي

معاونت آموزشي مركز آموزشي درماني بوعلي سينا در داخل حياط بيمارستان در ضلع شمالي ساختمان اصلي قرار گرفته است.

معاونت آموزشي مركز  بوعلي سينا به عنوان يكي از اركان اصلي اين مركز در راستاي ارتقاء سطح دانش جامعه پزشكي همسو با دانشگاه علوم پزشكي مازندران گام برمي دارد.

وظيفه معاونت آموزشي توسعه آموزش، ارتقاء كيفيت آموزشي ، ساماندهي امور آموزشي - پژوهشي  و ارائه خدمات آموزشي دانشجويي  به بخشها و گروه هاي آموزشي مي باشد.

 

اين حوزه در تربيت پزشكان و متخصصان مورد نياز جامعه بر اساس ضوابط و استاندارهاي آموزشي و پژوهشي گام بر مي دارد و در زمينه نظارت بر گروه هاي آموزشي و پژوهشي نيز با هدف ارتقاء كمي و كيفي آموزش فعاليت مي كند.

معاون آموزشي - پژوهشي و مسئول واحد H-EDO مركز : دكتر جواد غفاري        

مرتبه علمي : استاد                                                   

مدرك تحصيلي: فوق تخصص آلرژي و ايمونولوژي باليني

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت آموزشي مركزبوعلي سينا داراي كادر و واحدهايي به شرح ذيل مي باشد:

 

تلفن داخلي

شماره تماس

 

كادر پرسنلي

واحد ها

 

 

325

33344506- 011

 

مسئول آموزش: علي محمدي زاد

فوق ليسانس مديريت آموزشي

دفتر آموزش

 

 

سيد مصطفي مير افضلي :كارشناس گروه اطفال

منصوره اصغري مشهديكلائي:كارشناس گروههاي اعصاب،چشم،ENT و پوست

 

 

كارشناسان آموزش

 

 

325

33344506- 011

 

مسئول H-EDO:دكتر جواد غفاري

 

واحد توسعه آموزش باليني (H-EDO)

 

كارشناس H-EDO: فاطمه آدينه-كارشناس ارشد فيزيولوژي

 

330

33344506- 011

 

مسئول كتابخانه:حسين شريفي اسدي

كتابخانه


كتابدار: فاطمه مهربان علي اكبر ابراهيم نژاد گرجي

 

328

33344506- 011

 

سكينه باقري

كارشناس خدمات دانشجويي و مسئول پاويون

 

 

239

33344506- 011

 

حسين اسدي

 واحد سمعي و بصري

 

 

349

33344506- 011

 

زينب زارع

خدمات

 

 

349

33344506- 011

 

عليرضا چابك ،حسين عظيمي ،منصور ابراهيمي

نگهبان


 

v    گروههاي آموزشي مركز

 

گروه آموزشي: اطفال

مدير گروه : دكتر حسين كرمي فوق تخصص انكولوژي و هماتولوژي كودكان

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

آخرين مدرك تحصيلي

مرتبه علمي

محل كار

شماره تماس محل كار

ايميل

1

دكتر محمد جعفر صفار

كودكان

فوق تخصص عفوني اطفال

استاد

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

saffar@sobthome.net

2

دكتر مهرنوش كوثريان

كودكان

فوق تخصص غدد اطفال

استاد

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

 

mekowsarian@gmail.com

3

دكتر جواد غفاري

كودكان

فوق تخصص آسم و آلرژي

استاد

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

javadneg@yahoo.com

4

دكتر حميد محمدجعفري

كودكان

فوق تخصص نفرولوژي

استاد

 

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

 

hamidmjaafari@yahoo.com

5

دكتر حسن كرمي

كودكان

فوق تخصص گوارش

دانشيار

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

Dr_karami87@yahoo.com

6

دكتر حسين كرمي

كودكان

فوق تخصص انكولوژي

دانشيار

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

 

Karami_onkologist@yahoo.com

7

دكتر علي عباسخانيان

كودكان

فوق تخصص مغز و اعصاب

دانشيار

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

Snali45@yahoo.com

8

دكتر محمدصادق رضايي

كودكان

فوق تخصص عفوني

دانشيار

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

drmsrezaii@yahoo.com

9

دكتر مريم نخشب

كودكان

فوق تخصص نوزادان

استاديار

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

pegahch@yahoo.com

10

دكتر وجيهه غفاري

كودكان

فوق تخصص نوزادان

استاديار

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

vghaffari@yahoo.com

11

دكتر رويا فرهادي

كودكان

فوق تخصص نوزادان

استاديار

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

Dr_royafarhadi@yahoo.com

12

دكتر دانيل زمانفر

كودكان

فوق تخصص غدد

استاديار

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

danielzamanfar@yahoo.com

13

دكتر سالار بهزادنيا

كودكان

----

استاديار

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

Behzadniya-salar@yahoo.com

14

دكتر صالحه اعلا

كودكان

فوق تخصص گوارش

استاديار

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

 

15

دكتر عباس دباغ زاده

كودكان

فوق تخصص آسم و الرژي

استاديار

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

siamakdabbaghzade@yahoo.com

16

حميد رضا نوايي فر

كودكان

فلوشيپ مراقبتهاي ويژه كودكان

استاديار

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

Dr.navaifar@gmail.com

 

گروه آموزشي: چشم

مدير گروه : دكتر مجيد رضا شيخ رضايي (متخصص چشم)

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

آخرين مدرك تحصيلي

مرتبه علمي

محل كار

شماره تماس محل كار

ايميل

1

دكتر كيومرث   نوروزپور

چشم پزشكي

فلوشيپ قرنيه

استاديار

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

Kiumars39@yahoo.com

2

دكتر اسدالله   فرخ فر

چشم پزشكي

متخصص

استاديار

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

a.farokhfar1340@gmail.com

3

دكتر علي اكبر  سنجري

چشم پزشكي

فلوشيپ قرنيه

استاديار

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

Alisanjari1343@yahoo.com

4

دكتر مجيدرضا

شيخ رضايي

چشم پزشكي

متخصص

استاديار

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

Mr_sheikhrezaee@yahoo.com

5

دكتر احمد    احمدزاده

چشم پزشكي

فلوشيپ شبكيه

استاديار

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

ahmadzadh@yahoo.com

6

دكتر رضا       جعفري

چشم پزشكي

متخصص

استاديار

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

Rezaj76@yahoo.com

7

دكتر هانيه احمدي

چشم پزشكي

متخصص

استاديار

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

 

 

 

گروه آموزشي: گوش و حلق و بيني و جراحي سر و گردن

مدير گروه : دكتر سيد عبدالله مدني (متخصص گوش و حلق و بيني)

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

آخرين مدرك تحصيلي

مرتبه علمي

محل كار

شماره تماس محل كار

ايميل

1

سيدعبدالله          مدني

گوش حلق بيني

متخصص

دانشيار

 

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

Dr.s.a.madani@gmail.com

3

دكتر مهدي     نيكخواه

گوش حلق بيني

متخصص

استاديار

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

Drnikkha52@yahoo.com

4

دكتر رستم    پورموسي

گوش حلق بيني

متخصص

استاديار

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

rpormosa@yahoo.com

5

دكتر سيد جعفر مطهري

گوش حلق بيني

متخصص

استاديار

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

fjmotahhari@yahoo.com

6

دكتر سامان رضايي

گوش حلق بيني

متخصص

استاديار

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

Rezaisaman50@yahoo.com

 

 

گروه آموزشي: پوست

مدير گروه : دكتر مسعود گلپور ( متخصص پوست و مو)

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

آخرين مدرك تحصيلي

مرتبه علمي

محل كار

شماره تماس محل كار

ايميل

1

دكتر مسعود گلپور

پوست

متخصص

دانشيار

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

Golpur1334@yahoo.com

2

دكتر زهره حاج حيدري

پوست

متخصص

استاد

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

 

zhajheydari@yahoo.com

3

دكتر سيدناصر عمادي

پوست

متخصص

استاديار

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

naseremad@yahoo.com

4

دكتر قاسم رحمت پور

پوست

متخصص

استاديار

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

Dr.rokni@yahoo.com

گروه آموزشي: نورولوژي

مدير گروه : دكتر محمد عابديني (متخصص بيماريهاي مغز و اعصاب)

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

آخرين مدرك تحصيلي

مرتبه علمي

محل كار

شماره تماس محل كار

ايميل

1

دكتر محمود    عابديني

مغز و اعصاب

متخصص

استاديار

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

abedini@yahoo.com

2

دكتر اشرف      زرواني

مغز و اعصاب

متخصص

استاديار

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

Dr-zaravani@gmail.com

3

دكتر نرگس      كريمي

مغز و اعصاب

متخصص

استاديار

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

Drharimi_236@yahoo.com

4

دكتر حامد

چراغ مكاني

مغز و اعصاب

متخصص

استاديار

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

H_cheraghmakani@yahoo.com

5

نسيم تبريزي

مغزو اعصاب

متخصص

استاديار

 

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

n.tabrizi@ymail.com

6

محمد باغبانيان

مغزو اعصاب

متخصص

استاديار

 

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

SMBAGHBANIAN@YAHOO.COM

7

آتنا شريفي رضوي

مغزو اعصاب

متخصص

استاديار

 

بيمارستان بوعلي سينا

33344506

  

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگي گروههاي آموزشي

برنامه آموزشي گروه پوست

ايام هفته

ساعت

شرح فعاليت

ساعت

شرح فعاليت

شنبه

10-8

كلاس آموزشي

12-10

درمانگاه

يكشنبه

 5/8-5/7

10-5/8

ژورنال كلاب

درمانگاه

12-10

كلاس آموزشي

دوشنبه

  5/8-5/7

10-5/8

كنفرانس دانشجويي

كلاس آموزشي

12-10

درمانگاه

سه شنبه

10-8

كلاس آموزشي

12-10

درمانگاه

چهارشنبه

5/9-8

5/10-5/9

شوراي گروه

كلاس آموزشي

12-10

درمانگاه

٭لازم به ذكر مي باشد در صورت داشتن بيمار بستري شده در بخش، راند بخش هم صورت مي گيرد.

 

برنامه آموزشي گروه چشم

ايام هفته

ساعت

شرح فعاليت

ساعت

شرح فعاليت

شنبه

10-8

درمانگاه

12-10

كلاس آموزشي

يكشنبه

10-8

درمانگاه

12-10

كلاس آموزشي

دوشنبه

5/9-8

درمانگاه

12-5/9

شوراي گروه

سه شنبه

10-8

درمانگاه

12-10

راند اتند بخش

چهارشنبه

10-8

درمانگاه

12-10

ژورنال كلاب

برنامه آموزشي گروه ENT

 

ايام هفته

ساعت

شرح فعاليت

ساعت

شرح فعاليت

شنبه

5/9-5/8

راند آموزشي

گزارش صبحگاهي

11-5/9

5/12-11

درمانگاه

كلاس آموزشي

يكشنبه

5/9-5/8

 راند آموزشي

11-5/9

13-5/11

درمانگاه

كلاس آموزشي

دوشنبه

5/9-5/8

گراند راند آموزشي

5/11-5/9

13-5/11

درمانگاه

كلاس آموزشي

سه شنبه

5/9-5/8

راند آموزشي

گزارش صبحگاهي

5/11-5/9

13-5/11

درمانگاه

كلاس آموزشي

چهارشنبه

5/9-5/8

راند آموزشي

گزارش صبحگاهي

5/11-5/9

13-5/11

درمانگاه

كلاس آموزشي

 

برنامه آموزشي گروه اعصاب

ايام هفته

ساعت

شرح فعاليت

ساعت

شرح فعاليت

شنبه

10-8

كنفرانس

12-10

راند بخش+كلاس+درمانگاه

يكشنبه

10-8

Case report

12-10

راند بخش+كلاس+درمانگاه

دوشنبه

5/9-8

راند بخش

12-5/9

راند بخش+كلاس+درمانگاه

سه شنبه

10-8

گراند راند

12-10

راند بخش+كلاس+درمانگاه

چهارشنبه

10-8

كنفرانس اساتيد

12-10

راند بخش+كلاس+درمانگاه

 

برنامه آموزشي گروه اطفال

ايام هفته

ساعت

شرح فعاليت

ساعت

شرح فعاليت

شنبه

9-8

مورنينگ+راند بخش

12-10

درمانگاه

يكشنبه

9-8

مورنينگ+راند بخش

12-10

درمانگاه

دوشنبه

 9-8

گراندراند

12-5/9

جلسه گروه +راند بخش+درمانگاه

سه شنبه

9-8

مورنينگ+راند بخش

12-10

درمانگاه

چهارشنبه

9-8

مورنينگ+راند بخش

12-10

درمانگاه

 

 

تعدا پذيرش فراگير در گروههاي آموزشي

گروههاي آموزشي

تعداد پذيرش دستيار

تعداد پذيرش اينترن

تعداد پذيرش استاجر

اطفال

سال يك

سال دو

سال سه

هر سه ماه حداكثر 45

هر سه ماه حداكثر 45

6

6

7

نورولوژي

2

حداكثر 8

حداكثر 35

چشم

ـــــــــ

حداكثر7

حداكثر 20

گوش و حلق و بيني

ـــــــــ

حداكثر 7

حداكثر 20

پوست

ـــــــــ

حداكثر6

حداكثر20

 

1395/11/12
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal