بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند
br ENGLISH
نحوه پذیرش و ارائه خدمات
راهنماي بيمار
 با  هوالشافي (راهنماي بيمار)

با آرزوي سلامتي و بهبودي :

1-شماره تماس مركز 15-33343010

2- در صورت داشتن انتقاد يا پيشنهاد مي توانيد به صورت مكتوب ازطريق صندوق انتقادات و پيشنهادات و يا با حضوردردفتر بهبود كيفيت بيمارستان (داخلي 264)ارائه نماييد.

3-جهت اخذ نوبت سونوگرافي در ساعات اداري با شماره گيري بيمارستان وسپس داخلي 285واحد سونوگرافي هماهنگي نماييد.

4-ساعت نمونه گيري آزمايشگاه هر روز 10-8صبح و دريافت جواب آزمايش 12-10صبح مي باشد.(غير از ايام تعطيل)

5-جهت ويزيت پزشك اورژانس بعد از گرفتن قبض ويزيت به واحد ترياژ مراجعه نمائيد.

6- تمامي اقدامات درماني براي بيماران تصادفي طبق ماده 92 ، رايگان مي باشد.

7-ساعت ملاقات بيماران شنبه و دوشنبه و چهارشنبه و جمعه از ساعت 14 تا 16 مي باشد. (لطفا در ساعات ديگر درخواست ملاقات ننمائيد) ساعت محاسبه صورتحساب ترخيص بيماران ازساعت 12 ظهر ميباشد.   

8-حضور همراهان و ملاقات كنندگان در موارد زير در اتاق بيمار ممنوع مي باشد:

* هنگام ويزيت بيماران توسط پزشكان

* هنگام دادن دارو براي بيماران توسط پرستاران

* هنگام تحويل بخش پرستاران به شيفت بعدي

* هنگام نظافت بخش ها و اتاق ها

9-هر بيمار در صورت نياز مي تواند با دريافت كارت همراه يك همراه داشته باشد.

10-لوازم مورد نياز هر بيمار (ليوان، دستمال كاغذي، قاشق و... ) در هنگام بستري بصورت بسته بندي تحويل مي گردد.

11-براي دريافت آب جوش و چاي ميتوانيد به واحدآشپزخانه( سلف سرويس) بيمارستان تا ساعت 20مراجعه نمائيد.

12- نوبت دهي درمانگاه تخصصي بصورت اينترنتي در سايت nobat.mazums.ac.ir از يك هفته قبل و بصورت تلفن گويا با شماره 33346615-33345600 مي باشد

13-در حفظ اموال شخصي خود كوشا باشيد اين مركز در قبال مفقود شدن وسايل شخصي مسئوليتي را متقبل نمي شود.

14- ارائه كدملي درهنگام پذيرش بيماربراي تشكيل پرونده ضروري ميباشد

15-رعايت حجاب اسلامي وشئون اخلاقي دربيمارستان الزاميست وازورود همراهان و ملاقات كنندگان بدحجاب به داخل بيمارستان جلوگيري بعمل مي آيد.

16-خروج وسايل وتجهيزات بيمارستان(منجمله ويلچر و....) توسط بيمار وهمراه بيمار به خارج ازبيمارستان ممنوع مي باشد.

17-ترك بخش توسط بيمار بدون اجازه پرستاربخش ممنوع وتبعات ناشي ازآن بعهده بيماروهمراه بيمار ميباشد.

18- امكانات انجام فريضه نمازدرداخل بخش مهيا مي باشد.

19- لازم است برگه هاي آموزشي بعد از ترخيص از پرستار بخش تحويل گرفته شود.

20- زمان ملاقات با پزشك معالج در بخش ساعت      1 -11.5 مي باشد.

مركزآموزشي درماني بوعلي سيناساري  سال 95

* هنگام ويزيت بيماران توسط پزشكان8-حضور همراهان و ملاقات كنندگان در موارد زير در اتاق بيمار ممنوع مي باشد:

* هنگام دادن دارو براي بيماران توسط پرستاران

* هنگام تحويل بخش پرستاران به شيفت بعدي

* هنگام نظافت بخش ها و اتاق ها

9-هر بيمار در صورت نياز مي تواند با دريافت كارت همراه يك همراه داشته باشد.

10-لوازم مورد نياز هر بيمار (ليوان، دستمال كاغذي، قاشق و... ) در هنگام بستري بصورت بسته بندي تحويل مي گردد.

11-براي دريافت آب جوش و چاي ميتوانيد به واحدآشپزخانه( سلف سرويس) بيمارستان تا ساعت 20مراجعه نمائيد.

12- نوبت دهي درمانگاه تخصصي بصورت اينترنتي در سايت nobat.mazums.ac.ir از يك هفته قبل و بصورت تلفن گويا با شماره 33346615-33345600 مي باشد

13-در حفظ اموال شخصي خود كوشا باشيد اين مركز در قبال مفقود شدن وسايل شخصي مسئوليتي را متقبل نمي شود.

14- ارائه كدملي درهنگام پذيرش بيماربراي تشكيل پرونده ضروري ميباشد

15-رعايت حجاب اسلامي وشئون اخلاقي دربيمارستان الزاميست وازورود همراهان و ملاقات كنندگان بدحجاب به داخل بيمارستان جلوگيري بعمل مي آيد.

16-خروج وسايل وتجهيزات بيمارستان(منجمله ويلچر و....) توسط بيمار وهمراه بيمار به خارج ازبيمارستان ممنوع مي باشد.

17-ترك بخش توسط بيمار بدون اجازه پرستاربخش ممنوع وتبعات ناشي ازآن بعهده بيماروهمراه بيمار ميباشد.

18- امكانات انجام فريضه نمازدرداخل بخش مهيا مي باشد.

19- لازم است برگه هاي آموزشي بعد از ترخيص از پرستار بخش تحويل گرفته شود.

20- زمان ملاقات با پزشك معالج در بخش ساعت      1 -11.5 مي باشد.

مركزآموزشي درماني بوعلي سيناساري  سال 95

1395/11/17
Powered by DorsaPortal