بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
br ENGLISH
چارت سازماني

سياست هاي كلان بيمارستان :      

1-   ارائه خدمات آموزشي، درماني ، پژوهشي ،بهداشتي و توانبخشي سلامت مبتني بر اصول و ارزشهاي انساني اسلامي(بيماران كاركنان-دانشگاه)


2- توجه به ايمني بيماران (بيماران)

3- ارتقاي رضايت كاركنان، بيماران (بيماران كاركنان)

4- توجه ويژه به اقتصاد مقاومتي در بيمارستان (بيماران كاركنان)

5- ايجاد تعامل سازنده با سازمانهاي  بيمه گر به منظور تحقق كامل درآمدها و جلوگيري از كسورات و همچنين انعكاس چالشها به دانشگاه جهت پيگيري (سازمانهاي بيمه گر امور مالي)

6- جلب مشاركت سازمانهاي مردم نهاد و خيرين براي توسعه مركز ( بيماران-سازمانهاي مردم نهاد و خيرين)

7-    اجراي بسته هاي برنامه نظام تحول سلامت ( بيماران- دانشگاه)

1396/02/12
Powered by DorsaPortal