بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
br ENGLISH
ریاست

          

 دكتر سيد عبداله موسوي ـ جراح و فوق تخصص جراحي كودكان/ استاديار دانشگاه

 رئيس مركز: 

 دكتر اسماعيل اسمعيل نيا عمران _ پزشك عمومي

 معاونت توسعه مركز:

  اهم وظايف ،مسئوليتها و نقشها:

1. نظارت بر حسن انجام خط مشي اجرائي بيمارستان در قالب سياست ها، مقررات و ضوابط تدوين شده آموزش عملي، تحقيقات باليني و درمان سرپائي و بستري و اظهارنظر در مورد تهيه آئين نامه هاو دستورالعمل هاي جاري

2. هدايت، هماهنگي و رهبري فعاليت ها و برنامه هاي فني، آموزشي، دانشجوئي، تحقيقاتي و درماني و اداري بيمارستان

3. بررسي و تصويب پيشنهادها و گزارش هاي ارائه شده درخصوص فعاليت هاي مختلف بيمارستان و ساير امور جاري در زمينه خدمات درماني، بهداشتي و مالي

4. سرپرستي و ايجاد هماهنگي درراستاي دستورالعمل اجرايي برنامه تحول نظام سلامت ونظارت بر خدمات درماني گروه پزشكي

5. ايجاد كميته هاي لازم بيمارستاني و انتخاب افراد هركميته با همكاري مسئولين ذيربط و نظارت برحسن اجراي وظائف هر كميته در جهت رفع مشكلات و نواقص اجرائي آنها

6. نظارت برحسن اجراي وظائف خدمات درماني و پاراكلينيكي ونظارت و سرپرستي در مورد كادر پرستاري ورفع مشكلات موجود با نظر مسئول مربوط

7. تشكيل جلسات شوراي مديريت بيمارستاني به عنوان رئيس شورا و بحث و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هاي رؤساي بخش و مسائل درماني واحدهاي پاراكلينيكي بيمارستان وگزارش گيري عملكرد هفتگي

8. انجام وظيفه درويزيت،مشاوره ودرمانهاي دارويي وجراحي بستري وسرپايي علاوه بر سرپرستي بيمارستان

9. برقراري ارتباط با دانشكده ها به منظورآگاهي به سياست هاي كلي آموزش دانشجويان

10. نظارت بر پيش بيني بودجه و عملكرد كميته مالي و مصرف بودجه به منظور صرفه جوئي در هزينه ها

11. نظارت بر انتصاب كادر پزشكي و غير پزشكي بر اساس ضوابط و مقررات وپيگيري تآمين پرسنل مورد نياز

12. رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد شكايات مراجعين با همفكري ومشاركت مدير بيمارستان

13. نظارت برارزشيابي عملكرد كاركنان بيمارستان به منظور بهبود كيفيت خدمات درماني و افزايش سطح كارائي

14. گزارش عمليات انجام شده به مقامات مافوق و انجام مشاوره با مقام رياست دانشگاه ومعاونيين دانشگاه در امورمختلف پزشكي،اداري مالي،آمورشي،اجتماعي،تاسيساتي وساختماني

15. مشاركت فعال دراجراي برنامه تحول نظام سلامت كشور دربيمارستان

1395/08/24
Powered by DorsaPortal