بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند
br ENGLISH
مدیریت
 

مدير مركز:


 اهم وظايف ،مسئوليتها و نقشها:
 1. كسب خط مشي و دستورالعمل اجرائي و برنامه كلي از رئيس بيمارستان
 2. تقسيم فعاليت ها بين مسئولان واحدهاي تحت سرپرستي وارائه آموزش و راهنمائي آنان
 3. ايجاد هماهنگي و هدايت فعاليت ها وعمليات كليه واحدهاي تحت سرپرستي در راستاي دستورالعمل اجرايي برنامه تحول نظام سلامت
 4. بررسي و گزارش چگونگي عمليات و صورت هاي مالي وبيلان وحساب هاي بيمارستان
 5. نظارت برچگونگي بررسي ومميزي حساب ها و اسناد مالي هزينه ها و درآمدهاي بيمارستان
 6. نظارت كلي برچگونگي مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمينان ازصحت اجراي برنامه ها
 7. نظارت مستمر بر نگهداري حساب هاي انبار اموال و ثبت دفاتر فرعي و معين و كل براساس ضوابط تعيين شده
 8. نظارت مستمر برنحوه اجراي هزينه ها و پرداخت ها و رسيدگي به اسناد هزينه
 9. بررسي مستمر بر نحوه اجراي خدمات واحدهاي تحت سرپرستي و راهنمايي و ارشاد كاركنان
 10. رسيدگي به بودجه وكنترل مخارج تنظيم بودجه، امضا اسناد با امضاي رياست بيمارستان
 11. تصويب و تآييد كليه اسناد حسابداري و دستور پرداخت هاي مربوط به خريد لوازم فوري درحدود اختيارات
 12. تهيه و تنظيم گزارش از فعاليت و مشكلات واحدهاي بيمارستاني همراه با ارائه پيشنهاد و راه حل هاي مناسب جهت رئيس بيمارستان
 13. شركت درجلسات و ارائه پيشنهادها، اعلام درمورد تغييرات مفيد در زمينه بهبود گردش كار و نحوه اجراي عمليات
 14. تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استانداردهاي بيمارستاني
 15. نظارت و رسيدگي به امور اداري، مالي، تغذيه، تأسيسات انبار و ساير قسمت هاي غير پزشكي
 16. تهيه و تنظيم بودجه بيمارستان بانظر مقامات فني بيمارستان
 17. پيش بيني كليه احتياج هاي بيمارستاني شامل نيروي انساني و منابع ديگر
 18. سرپرستي و تنظيم برنامه كار قسمت هاي تحت نظارت
 19. كنترل مواد خام و اغذيه آشپزخانه از لحاظ كمي و كيفي
 20. كنترل و رسيدگي به وضع غذايي بيماران
 21. تهيه گزارش از فعاليت ها، پيشرفت ها، مشكلات جهت سرپرست مربوط
 22. شركت دربرنامه تحول نظام سلامت كشور وانجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق
1395/08/19
Powered by DorsaPortal