بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند
br ENGLISH
سوپروایزر آموزشی

نرجس رحيمي

سوپروايزر آموزشي بيمارستان

تحصيلات : كارشناس پرستاري (از دانشگاه شيراز )

پست الكترونيك :narjesrahimi6@gmail.com

تلفن: 33343017

سابقه كار : 24 سال

ديدن هر بامداد اتفاق ساده اي نيست خوشايند است وتكرارناپذير،گنجشكها بيخود شلوغش نمي كنند......

آموزش كاركنان پرستاري جزءديرينه ولاينفك كاري پرسنل پرستاري بوده است وهميشه يك رديف تحت عنوان سوپروايزرآموزشي ازسالهاي دوربراي آموزش وراهنمايي كاركنان فعاليت مي نموده است .باشروع تغييرات درديدگاههاي مديريت پرستاري دانشگاه ، سوپروايزرآموزشي نيزدرروند برنامه هاي آموزشي خودتغييراتي منطبق بابرنامه هاي اعلام شده ازسوي معاونت درمان انجام دادوبه تدريچ روند آموزش ازنيازسنجي شروع شده وباتدوين تقويم آموزشي شش ماهه وسالانه براي آموزش كاركنان براساس نيازهاي آموزشي رده هاي مختلف پرستاري ادامه يافت .تاشروع دوره جديد فعاليت هيچ آماردقيقي ازروند نيازسنجي ،تعدادكلاسهاي برگزارشده ونتايج آن وهم چنين الزامي براي سرانه آموزش كاركنان وچودنداشت واين فعاليتها ازسال 80بتدريج منسجم شده وتابه امروزرشدوگسترش داشته است . وهم چنان براساس استانداردهاي اعتباربخشي روبه رشد مي باشد.آموزش پرستاري اين مركز داراي يك سايت آموزش وآزمون باظرفيت 10 رايانه و SKIL LAB وكلاس آموزش با ظرفيت 50 نفر مي باشد.

اهم وظايف سوپروايزرآموزشي:

1-انجام نيازسنجي آموزشي براي رده هاي مختلف پرستاري براساس استفاده ازمنابعي چون :نظرات سرپرستاران وپرسنل واحدها،گزارش خطاها،ويژگي بخشها،تحليل شاخصها،نظرات مشتريان ونيازهاي توسعه آينده

2-تحليل واولويت بندي نيازهاي آموزشي

3-تعيين راهبردهاي آموزشي براي موضوعات مربوطه

4-تعيين مدرس براي هرموضوع آموزشي براساس علاقه مندي،توانايي وسايرمعيارهاي مدون تهيه شده

5-تدوين تقويم آموزشي

6-نظارت براجراي آموزشها وارزيابي ميزان رضايت مندي كاركنان ازآموزشهاي اجراشده

7-اندازه گيري اثربخشي آموزشها درسطوح اول ودوم (سطح اول ارزيابي نتايج آزمون ها وسطح دوم اثربخشي آموزش براصلاح فرآِيند هاوشاخصهاي مرتبط)

8-نظارت برآموزشهاي دوره اي داخل بخشها وطراحي دوره هاي بازآموزي براي بخشهاي خاص براساس نياز(اورژانس ،ICU ،PICU، NICU ،اتاق عمل و..)

9-آموزش توجيهي بدوورود كاركنان پرستاري ونظارت برادامه آن دربخشهاي مختلف

10-نظارت وبرنامه ريزي براي استفاده دانشجويان گروه پرستاري ،كارورزان كمك پرستاري وسايرگروههاي پيراپزشكي ازمحيط هاي آموزشي باليني بخشهاي مختلف

11-نظارت برانجام پژوهشهاي دانشجويان ارشد وبالاتررشته هاي پرستاري ومديريت بيمارستاني

12-تعيين واعلام سهميه دوره هاي معرفي شده ازسوي دانشگاه باهماهنگي واحدهاي مربوطه

13- پي گيري وتهيه نيازهاي پشتيباني كلاسهاي آموزشي (محيط ، كتاب ،مانكن ودستگاه ،پذيرايي و...)

14-همكاري درتدوين دستورالعملهاو شاخصهاي بيمارستان

15-شركت دركميته هاي بيمارستاني

16-ارزيابي دوره اي شاخصهاي مرتبط باآموزش وتهيه گزارش براي مديريت پرستاري ودفترپرستاري دانشگاه

1395/08/19
Powered by DorsaPortal