بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
br ENGLISH
سوپروایزر کنترل عفونت

 ميترا صيامي
 
كارشناس كنترل عفونت بيمارستان
 
 
تحصيلات : كارشناس ارشد پرستاري گرايش داخلي -جراحي(از دانشگاه گيلان)


پست الكترونيك :mitra.siami@yahoo.com
 
 
تلفن: 33340517
 

سابقه كار : 20 سال

خدايا راهي نمي بينم آينده پنهان است. اما مهم نيست! همين كافي است تو راه را مي بيني ومن تو را .....

كنترل عفونت هاي بيمارستاني از اولويت هاي جهاني است و عوامل بسيار زيادي در گسترش اين عفونت ها موثرند . گسترش بيمارستان ها ، بيماري هاي نو پديدي مانند ايدز و جنون گاوي و خطرات انتقال هپاتيتB وC و افزايش مقاومت ميكربي از جمله اين عوامل هستند.

در عين حال با افزايش شناخت عوامل پاتوژن بيمارستاني،راه هاي انتقال آنها، الگوي مقاومت ميكربي و كاربرد مواد گندزدا و ضدعفوني كننده ،روش هاي ضدعفوني و استريليزاسيون و روش هاي مختلف پيشگيري دريچه اي نوين در كنترل عفونت بيمارستاني گشوده شده است.

مطالعات درابطه باعفونت بيمارستاني ازسال 1359 درشيرازشروع شد.درتهران مطالعات غيرمتمركزاز سال 1381 شروع وازسال 1383بدنبال برگزاري كميته كشوري تصميم به تدوين دستورالعمل نظام مراقبت عفونت بيمارستاني گرفته شد.كميته هاي كنترل عفونت دربعضي بيمارستان هاي تهران ازسال 1383 تشكيل شد.

رييس اين كميته از بدو تشكيل در مركزآموزشي درماني بوعلي سينا ساري متخصص عفوني و دبير كميته و پيگيري كننده تصميمات پرستار كنترل عفونت بوده است. با توجه به اينكه در بيمارستانهاي تهران عنوان كارشناس كنترل عفونت به سوپروايزر كنترل عفونت تغيير يافته اما اين امر در دانشگاه مازندران تاكنون تحقق نيافته است .

كميته كنترل عفونت با حضور اعضاي ثابت (رياست مركز ، مدير مركز، معاون درمان مركز، رييس تيم كنترل عفونت ، مديره پرستاري ، كارشناس كنترل عفونت، كارشناس بهداشت محيط ، ، سر پرستار اتاق هاي عمل و CSR) و با توجه به دستور جلسه مسئولين ساير واحدها ماهانه و بر اساس شرايط ونيازها در فواصل كمتر تشكيل مي شود.آمارهاي عفونت بيمارستاني ،موارد OUT BREAK، موارد نيدل استيك ، نتايج ارزيابي ها و اقدامات انجام شده و مشكلات موجود در زمينه كنترل عفونت و دستورالعمل هاي جديد در كميته مطرح و سياست گذاري و برنامه ريزي در رابطه با موارد فوق در كميته انجام مي شود. مصوبات كميته كنترل عفونت در سطح بيمارستان لازم الاجراست.

گروه هدف در كنترل عفونت بيماران با بستري بيش از 48ساعت و كاركنان مراكزبهداشتي، درماني مي باشند.

عوامل اجرايي برنامه كليه افراد شاغل در بيمارستان اعم ازپزشكان ،پرستاران،بهياران، دانشجويان،پرسنل خدمات وپشتيباني و اداري را شامل مي شود و هر كس با هر مسئوليتي در بيمارستان بايستي در پيشگيري و كنترل عفونت هاي بيمارستاني به تناسب شغل خود مشاركت نمايند.

وظايف سوپروايزر كنترل عفونت :

1- جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به عفونت بيمارستاني درقالب نظام مراقبت عفونت بيمارستاني گزارش نتايج فوق به معاونتهاي درمان و بهداشتي دانشگاه

2- جمع آوري اطلاعات مربوط به موارد نيدل استيك و در صورت نياز انجام اقدامات پيشگيرانه لازم در موارد آسيب هاي شغلي

3- ثبت سابقه واكسيناسيون پرسنل و بررسي پرسنل از نظر ميزان تيتر آنتي بادي هپاتيت B و انجام آزمايشات ويرال مانند HBsAg-HCV Ab-HIV Ab

4- معرفي پرسنلي كه تيتر پايين آنتي بادي كمتر از 10 دارند به مركز بهداشت جهت واكسيناسيون و ايمنسازي

5- انجام واكسيناسيون كزاز در مركز

6- گزارش بيماري هاي واگير وغير واگير به مركز بهداشت مربوطه به صورت فوري –تلفني و خطي –ماهانه

7- آموزش پرسنل جديدالورود كه به صورت face to face در واحد كنترل عفونت به صورت نمايش فيلم در خصوص كنترل عفونت –احتياطات استاندارد –شستن دست –تفكيك زباله –عفونتهاي بيمارستاني- انواع مواد ضد عفوني كننده –پروتكل پيگيري مواجهات شغلي و... ميباشد

8- به روز رساني خط مشي ها و روش هاي كنترل عفونت و اطلاع رساني اين موارد به پرسنل با آموزش حضوري ، دستورالعملها وپوسترهاي آموزشي

9- ارزيابي و نظارت بركليه واحد ها براساس استانداردهاي اعتبار بخشي در زمينه كنترل عفونت پيگيري مجهز بودن كليه واحدها به وسايل و تجهيزات مورد نياز براي اجراي روش هاي كنترل عفونت.

10- جمع آوري شاخصهاي كنترل عفونت و ارائه آن به دفتر بهبود كيفيت و بررسي در كميته كنترل عفونت

11- برگزاري كميته كنترل عفونت به صورت ماهيانه و يا در صورت لزوم در طي ماه جهت بررسي طغيان ها

12- درخواست تهيه كليه امكانات و تجهيزات و محلولهاي ضد عفوني كننده لازم جهت كنترل عفونت در بخش ها

13- برگزاري كلاسهاي آموزشي با هماهنگي سوپروايزر آموزشي در خصوص كنترل عفونت بيماريهاي نو ظهور يا باز پديد

14- همكاري در انجام تحقيقات مربوط به عفونتهاي بيمارستاني در مركز آموزشي درماني

15- كنترل و نظارت بر كار CCSD

16- انجام بازديد هاي دوره اي مديريتي طبق برنامه به همراه گروه از بخشهاي مختلف و بازخورد نقاط ضعف و قوت به بخشها

1395/11/16
Powered by DorsaPortal