بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
br ENGLISH
بخش مردان

بخش داخلي مردان

نام و نام خانوادگي مسئول و سرپرستار بخش : موسي رمضاني دارابي

ميزان تحصيلات : ليسانس پرستاري

نوع بيماران بخش : ارتوپدي جراحي داخلي

-        جراحي : سرطان معده سرطان روده بزرگ سنگ كيسه صفرا- سرطانهاي اندام ها ساركوماهاي ارگانهاي شكم اندامها و آپاتوكتومي باپاراتومي هاي اورژانس

-        ارتوپدي: انواع شكستگيها تعويض مفصل هاي لگن زانو انواع اكسترنال فيكاتور ( انواع كيست ها- CTS - ...)

-        داخلي :   آسم - CePD - گاستروآنتريت انواع كانسرها جهت TPN و تعويض خون  - دردهاي شكمي

 

 

1394/07/08
Powered by DorsaPortal