بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
br ENGLISH
امور اداری
عزيزاله درويش دواني
 
رئيس امور اداري
 
تحصيلات: كارشناس مديريت دولتي
 
 سابقه :27 سال
 
تلفن: 33349670 
پست الكترونيك: Moslem89ameneh@Gmail.com
اهم وظايف:
1
. كارشناسي و نظارت بر تكميل پرونده استخدامي افراد جديدالاستخدام و برقراري حقوق و مزاياي مشاغل مختلف با رعايت ضوابط و قوانين موجود
 
2. نظارت بر اجراي صحيح مقررات و مصوبه هاي مجلس و هيأت دولت
 
3. نظارت بر صدور احكام حقوقي، دستمزد، پاداش، فوق العاده ها، مأموريت ها، مرخصي ها، اعطاي رتبه و طبقه و مزاياي قانوني از بدو استخدام تا پايان خدمات دولتي
 
4. ارائه پيشنهاد جهت اصلاح و بهبود فرايندهاي اجرايي بمنظور تسريع در پاسخگويي
 
5. تهيه گزارش تخلف هاي اداري كاركنان و در صورت لزوم ارجاع به مراجع ذيصلاح
 
6. تجزيه و تحليل اطلاعات در زمينه قوانين و مقررات اداري و استخدامي
 
7. مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و اظهار نظر در باره نحوه اجراي قوانين مورد عمل و شناسايي و احصاء تناقض موجود در آن و ارائه پيشنهاد جهت اصلاح آن
 
8. كارشناسي و نظارت بر انجام امور مربوط به قراردادها، تعاون، بيمه، رفاه، بازنشستگي، ارزشيابي، آموزش، طبقه بندي مشاغل و تشكيلات
 
9. اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري
 
10. رسيدگي و پاسخ به درخواست هاي مختلف كاركنان و پيش بيني احتياجات پرسنل
 

11. انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق

1395/11/19
Powered by DorsaPortal