بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
br ENGLISH
کارگزینی

عليرضا خورشيدي

كارگزين مسئول
 
تحصيلات: كارشناس مديريت دولتي
 
سابقه كاري: 11 سال
اهم وظايف محوله:

1. تهيه پيش نويس هاي كارگزيني از قبيل پيش نويس احكام انتقال ، ترميم حقوق ، مأموريت آموزشي ، ترفيع ، اضافه كار و نظير آن با اطلاع مقام ما فوق و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و نظارت بر انجام صحيح آن

2. رسيدگي به پيشنهادات و تقاضا هاي واصله مربوط به تبديل وضع استخدامي ، ترفيع و تعيين و برقراري حقوق و مزاياي پرسنلي

3. برنامه ريزي و سرپرستي امور مختلف كارگزيني

4. اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابيرلازم بمنظور حسن انجام هدف هاي مورد نظر

5. معرفي كارمندان واجد شرايط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر (مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان_ نيروهاي جديد الاستخدام _ پيام آوران بهداشت_تعهدات انجام خدمت ضريب كا و ....... )

6. انجام امور رفاهي، بيمه، تعاون، بازنشستگي، ارزشيابي كاركنان، آموزش و طبقه بندي مشاغل و نظارت بر انجام صحيح آن

7. ارائه پيشنهاد جهت اصلاح و بهبود فرايندهاي اجرايي بمنظور تسريع در پاسخگويي

8. پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمين اين احتياجات

9. مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و اظهار نظر در باره نحوه اجراي قوانين مورد عمل و شناسايي و احصاء تناقض موجود در آن و ارائه پيشنهاد جهت اصلاح آن

10. اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري

11. تهيه گزارش هاي لازم

12. انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق
 

عليرضا خورشيدي

كارگزين
 
تحصيلات: كارشناس مديريت دولتي
 
سابقه كاري: 11 سال

مائده اسماعيلي

كارگزين
 
تحصيلات: كارشناس مديريت صنعتي
 
سابقه كاري: 25 سال
اهم وظايف محوله:
 
1. رسيدگي به فرم هاي پر شده استخدامي به منظور حصول اطمينان از صحت پاسخ آن ها
 
2. تهيه پيش نويس هاي كارگزيني از قبيل پيش نويس احكام انتقال، ترميم حقوق، مأموريت آموزشي، ترفيع، اضافه كار و نظير آن با اطلاع مقام ما فوق و با رعايت قوانين و مقررات مربوط
 
3. رسيدگي به پيشنهادات و تقاضا هاي واصله مربوط به امور استخدام، تبديل وضع استخدامي، ترفيع، بازنشستگي و تعيين برقراري حقوق بازنشستگي و يا وظيفه
 
4. انجام امور مربوط به تعاون، بيمه، رفاه، بازنشستگي، ارزشيابي،آموزش و طبقه بندي مشاغل
 
5. اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابيرلازم به منظور حسن انجام هدف هاي مورد نظر
 

6. معرفي كارمندان واجد شرايط جهت انجام مشاغل مورد نظر (مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان- نيروهاي جديد الاستخدام- پيام آوران بهداشت - تعهدات انجام خدمت ضريب كا و ....... )

7. ارائه پيشنهاد جهت اصلاح و بهبود فرايندهاي اجرايي بمنظور تسريع در پاسخگويي
 
8. پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمين اين احتياجات
 
9. مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و اظهار نظر در باره نحوه اجراي قوانين مورد عمل و شناسايي و احصاء تناقض موجود در آن و ارائه پيشنهاد جهت اصلاح آن
 
10. اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري
 
11. تهيه گزارش هاي لازم
 

12. انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق

1395/11/19
Powered by DorsaPortal