بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
br ENGLISH
کتابخانه

حسين شريفي اسدي

مسئول واحد كتابخانه
 
تحصيلات: كارشناس كشاورزي
 
سابقه كاري: 25 سال
 
اهم وظايف محوله:

1. كسب خط مشي و دستور العمل ها ي لازم از سر پرست مربوط

2. طبقه بندي كتب و مجلات و فهرست نويسي نويسي

3. تهيه فهرست كتب و مجلات موجود در كتابخانه

4. راهنمايي مراجعين در انتخاب و پيدا كردن كتب مورد نظر

5. انجام امور حرفه اي، كتابداري در مورد كتب خاصي كه بر اساس زبان يا موضوع طبقه بندي شده است .

6. انتخاب كتب و مجلات جديد كه بايد براي كتابخانه تهيه شود

7. فراهم كردن وسائل معرفي كتب و تسهيلات جهت مراجعين

8. نظارت بر كار كتابداران تحت سر پرستي و انجام راهنمايي هاي لازم

9. تهيه بروشور و نشريات مورد لزوم طبق دستور

10. انجام هر نوع فعاليت تخصصي كتابداري حسب ارجاع از جمله تعليم و آموزش كتابداران و تهيه گزارشات و آمار هاي لازم

11. فعاليت هاي لازم جهت گردش كتاب

12. انجام مطالعه پيرامون روشهاي بهتر كتابداري و فيش نويسي

13. بررسي كتب جديد براي كتابخانه هاي ديگر

14. آموزش كتابداران

15. انتخاب نوع سيستم واحد كتابداري براي كتابخانه

16. انتخاب، سفارش و خريد كتب و مجلات براي كتابخانه

17.  تهيه گزارش از فعاليت ها، پيشرفت ها، مشكلات جهت سرپرست مربوطه

18. انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق

1395/11/17
Powered by DorsaPortal