بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند
br ENGLISH
کمیته های بیمارستانی

برنامه زمانبندي كميته هاي بيمارستاني مركز بوعلي سينا ساري در شش ماهه دوم سال1395

نام كميته

دبير كميته

تعدادجلسات

ساعت

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

" اخلاق پزشكي و رفتار حرفه اي

آقاي فرخي

هر ماه

8 صبح

18

16

17

18

16

17

" درمان،دارو و تجهيزات پزشكي

دكتر صحرائي

هر ماه

10 صبح

14

12

16

15

17

16

" مديريت اطلاعات سلامت و فناوري اطلاعات

آقاي صادق نژاد

هر ماه

10 صبح

22

19

18

19

18

19

" حفاظت فني و بهداشت كار

خانم حاجيان

هر ماه

11 صبح

17

15

13

18

16

18

" بهداشت محيط

آقاي حبيبي

هر ماه

11صبح

24

22

24

20

20

21

" كنترل عفونت بيمارستاني

خانم صيامي

هر ماه

11 صبح

26

24

22

21

19

23

" ترويج تغذيه با شير مادر

خانم شايسته

هر ماه

9 صبح

19

18

20

16

21

18

" مرگ و مير و عوارض، آسيب شناسي و نسوج

آقاي حسين زاده

هر ماه

11 صبح

27

23

21

22

23

22

" تعيين تكليف و اورژانس

خانمها داوردان، قادري

هر ماه

9 صبح

28

20

23

23

24

25

مديريت خطر حوادث و بلايا

آقاي عنايتي

هر ماه

11 صبح

28

20

23

23

24

25

" احيا نوزاد

خانم رحيمي

هر ماه

8 صبح

17

15

20

25

25

21

" مرگ ومير 59-1 ماه

خانم متوليان

هر ماه

10 صبح

27

25

30

28

26

24

" طب انتقال خون

خانم بيگ زاده

هر ماه

9 صبح

15

17

15

14

14

19

" پايش و سنجش كيفيت در بيمارستان

خانم پنبه كار

هر ماه

11 صبح

29

26

29

28

27

28

" RCA

خانم طالبي

هر ماه

11 صبح

در صورت لزوم و تشخيص اعضاء در اسرع وقت تشكيل مي شود

اقتصاد درمان ،دارو و تجهيزات پزشكي

آقاي گوران

هر ماه

10صبح

12

10

13

13

11

10

1396/01/31
Powered by DorsaPortal