بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند
br ENGLISH
درمانگاه گروه اطفال

برنامه درمانگاه گروه اطفال

رديف

نام پزشك

ايام هفته

ساعت

1

دكتر حسن كرمي

يكشنبه

12-10

2

دكتر حسين كرمي

چهارشنبه

12-10

3

دكتر محمد صادق رضايي

 سه شنبه

12-10

4

دكترجواد غفاري

چهارشنبه

12-10

5

دكتر علي عباسخانيان

شنبه

12-10

6

دكتر حميد محمد جعفري

دوشنبه چهارشنبه

12-10

7

دكتر دانيل زمانفر

شنبه

12-9

8

خانم دكتر فرهادي

سه شنبه

10-8

9

خانم دكترنخشب

چهارشنبه

12-10

10

خانم دكتر غفاري

يكشنبه

10-8

11

خانم دكتر كوثريان

يكشنبه سه شنبه

12-9

12

خانم دكتر علاء

شنبه چهار شنبه

12-9

13

آقاي دكتر دباغ زاده

شنبه سه شنبه

12-9

14

آقاي دكتر مسيحا

دوشنبه

11-9

15

خانم دكتر رحيمي

يكشنبه تا چهارشنبه

11-9

16

خانم دكتر شهباز نژاد

شنبه و سه شنبه

11-9

17

آقاي دكتر نيك خواه

سه شنبه

11-9

 

 

1396/04/19
Powered by DorsaPortal