بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند
br ENGLISH
گروه چشم

برنامه اتاق عمل و درمانگاه چشم  

 1396

ايام هفته
درمانگاه

اتاق عمل

شنبه

 دكتر جعفري

1-               آقاي دكتر فرخ فر

2-             آقاي دكتر  احمدزاده

 

يكشنبه

1-   آقاي دكتر نوروزپور

آقاي دكتر احمدزاده

دو شنبه

1-               آقاي دكتر احمدزاده

2-             خانم دكتر احمدي

 

3-            آقاي دكتر شيخ رضايي

4-              آقاي دكتر فرخ فر

سه شنبه

1-   آقاي دكتر فرخ فر

2- خانم دكتر احمدي

آقاي دكتر نوروزپور

چهارشنبه

1-   آقاي دكتر شيخ رضايي

2- خانم دكتر احمدي

آقاي دكترنوروزپور

پنج شنبه

------

-----

 

دكتر شيخ رضايي

مدير گروه چشم

 

1396/04/19
Powered by DorsaPortal