بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند
br ENGLISH
گروه پوست

رديف

نام پزشك

كلاس

درمانگاه

ساعت

اتاق عمل

ساعت

1

آقاي دكتر گلپور

يكشنبه

سه شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

 

 13-10

13-10

 يكشنبه

سه شنبه

 11-8

 

2

خانم دكتر حاج حيدري

دوشنبه

يكشنبه

 10-8

 

دوشنبه

 

 11-8

 

3

آقاي دكتر عمادي

شنبه

شنبه

 

 10-8

 

 

ــــــــ

ـــــــ

4

آقاي دكتر رحمت پور

چهارشنبه

سه شنبه

 

10-8

 

 شنبه

چهار شنبه

 13-11    

5

خانم دكتر كاظمي نژاد

پنجشنبه

پنجشنبه

10-8

پنجشنبه

12-10

 

1396/04/19
Powered by DorsaPortal