بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
br ENGLISH
گروه اعصاب

برنامه اتاق عمل و درمانگاه نورولوژي - 1396

 

ايام هفته
درمانگاه

نوار عصب

شنبه

دكتر محمود عابديني

خانم دكتر كريمي

يكشنبه

دكتر ابراهيم خوشنما

____________

دو شنبه

دكتر اشرف زرواني

دكتر محمود عابديني

سه شنبه

دكتر سيد محمد باغبانيان

دكتر حامد چراغمكاني

چهارشنبه

خانم دكتر كريمي

دكتر ابراهيم خوشنما

پنج شنبه

دكتر حامد چراغمكاني

     دكتر محمود عابديني

 

دكتر محمود عابديني

مدير گروه نورولوژي

1396/04/19
Powered by DorsaPortal