بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند
br ENGLISH
برنامه استراتژيك بيمارستان


 

برنامه استراتژيك پنج ساله)تجديدنظر)

مركز آموزشي درماني بوعلي سينا ساري

(1395-1391)

 


 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيمفهرست مطالب

Table of Contents

رسالت : MISSION..

دورنما : VISION

ارزشها :

اصلاحيه برنامه استراتژيك....

اهداف كلي و اختصاصي برنامه استراتژيك....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسالت: MISSION  

مركز آموزشي درماني بوعلي سينا ساري در راستاي سياست وزارت بهداشت و برنامه استراتژيك معاونت درمان دانشگاه متبوع كه همان تامين و ارتقا سلامت ، كاهش مرگ و مير و ارائه خدمات مطلوب مي باشد ، در صدد است از طريق بكارگيري نيروهاي توانمند، ارتقا فرايندها، پژوهشهاي كاربردي، آموزش دانشجويان، افزايش مهارتهاي علمي و عملي كاركنان و استفاده صحيح از تكنولوژي پيشرفته و منابع مالي با در اختيار داشتن بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي اطفال، نوزادان، چشم، گوش،حلق ، بيني، نورولوژي، پوست، تالاسمي و . . . بهترين خدمات درماني را جهت رضايتمندي ارباب رجوع و رعايت حقوق گيرندگان و دهندگان خدمت در سطح استان و استانهاي همجوار و كليه گردشگران ارائه نمايند.

دورنما: VISION

      مركز آموزشي درماني بوعلي سينا ساري در راستاي برنامه استراتژيك 5ساله معاونت درمان و معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران متعهد به تلاش در جهت تشخيص و درمان صحيح و به موقع بيماران و تربيت نيروهاي متخصص مي باشد. اين مركز با دانش و تكنولوژي نوين و با بهره مندي از مجرب ترين نيروهاي پزشك و كادرپرستاري و پشتيباني سعي در تشخيص به موقع و بي نقص وسريع ، درمان كامل و درست و صحيح بيماران را دارد و سعي داريم با بكارگيري نظرات مشتريان خارجي و جلب كامل رضايت آنان و درس گيري كامل ودقيق از مخاطرات بوجود آمده و با استفاده از راهنماهاي باليني استاندارد بهترين خدمات درماني را در سطح استانهاي شمالي ارائه داده و در استانداردهاي اعتباربخشي درمان جزء بيمارستانهاي برتر كشورگردد و نيز سعي دارد با آموزش صحيح و نوين، دانشجوياني تربيت نمايدكه بتوانند جزء دانشجويان برتر كشور قرار گيرند. نيروي انساني اين مركز با ارزشترين منابع سازمان است ،اين مركز ميكوشد تا بستري را فراهم كند تا كاركنان براي ارتقاء شغلي بكوشند و شايستگي خود را به خوبي ظاهر نمايند.

ارزشها:Value

 

ما بر آنيم با توكل به خداوند متعال،در جهت خشنودي باريتعالي و رضايت ارباب رجوع براي دسترسي به اهداف و ارزشهاي ذيل اهتمام ورزيم:

ü    ترويج ارزشهاي متعالي اسلامي

ü    حفظ كرامت والاي انساني

ü    عدالت محوري و پرهيز از هرگونه تبعيض

ü    ارتقاء مستمرآگاهي و عملكرد كاركنان در تمام سطوح

ü    رعايت اصول اخلاق پزشكي

ü    رعايت اصل انطباق در ارائه خدمات

ü    مديريت مشاركتي

ü    نظم و انضباط

ü    ايجاد بستري مناسب براي بروز خلاقيت و نوآوري

ü    پاسخگويي مناسب به ارباب رجوع

ü    آگاه نمودن بيمار از نحوه درمان

ü     ايجاد بستر مناسب براي ارتباط درون و برون بخشي

 

اصلاحيه برنامه استراتژيك

 

در سال 1395 با توجه به برنامه اعتبار بخشي پس از تصويب درجلسه مديران ارشد الويت برنامه استراتژيك به قرار زير است:

G1- ارتقاء مستمر كيفيت خدمات باليني

G2 - ارتقاء مستمر كيفيت خدمات غير باليني

G3 - ارتقاء ايمني بيمار

G4 - سازماندهي تردد مراجعين به مركز

G5 - اجراي برنامه اعتبار بخشي در بيمارستان

G6- ارتقا كيفيت و كميت فعاليت­هاي آموزشي بيمارستان

G7- ارتقا كيفيت و كميت فعاليت­هاي پژوهشي بيمارستان

 

اهداف كلي و اختصاصي برنامه استراتژيك

 

G1 : ارتقاء مستمر كيفيت خدمات باليني در مركز آموزشي درماني بوعلي

G1 O1: بهبود فرايند آموزش به بيمار در بخش نورولوژي از62.93% .به.80%. تا پايان سال 95

G1 O2: بهبود فرايند ساكشن ترشحات ريوي در بخش icuاز 45% به 35% تا پايان سال 95

G1 O3: بهبود وضعيت ترانسفوزيون خون و فراورده هاي ان دردرمانگاه تالاسمي از2% فعلي به1% تا پايان سال 95

G1O4: بهبود فرايند آموزش تجهيزات به پرسنل در بخش عفوني – ايمونولوژي اطفال از 70% به 80% تا پايان سال 95

G1O5: رساندن ميزان بروز خطادر ارتباط بااموزش به بيمار كاناراكتي موقع ترخيص از30% به10% تا پايان سال 95 (در بخش چشم)

G1O6: بهبود وضعيت كار صحيح با دستگاه پمپ انفوزيون در بخش جراحي اطفال از 65%فعلي به 85% تا پايان سال 95

 G1O7: بهبود وضعيت فرايند تحويل بيماران از بخش در اتاق عمل از 80% فعلي به90% تا پايان سال 95

G1 O8: بهبود فرايندثبت گزارش پرستاري از 80% به 100% تا پايان سال 95 (در بخش PICU)

G1 O9: كاهش خطاي ثبت صحيح گزارش پرستاري از 20 % فعلي به 5%تا پايان سال 95  در بخش آنكولوژي

G1O10: بهبود فرايندثبت گزارش پرستاري از 80%   به 100% تا پايان سال 95 (در بخش NICU)

G1 O11: ارتقاء تحويل بيمار به اتاق عمل در بخش اعصاب و غدد اطفال از 60 % به 80% تا پايان سال 95

G1 O12: بهبود كيفيت فرايند شستن دست در بخش نوزادان از79.2%به 100% تا پايان سال 95

G1 O13: بهبود وضعيت گزارش نويسي صحيح در بخش ارتوپدي از 60% به 70% تا پايان سال 95

G1 O14: بهبودكيفيت فرايندآموزش حين ترخيص توسط پزشك از10%به 25% تا پايان سال 95 (در اورژانس)

G1 O15: بهبود انجام صحيح انتقال بيمار به اتاق عمل در بخش ENT از70% فعلي به90% تا پايان سال 95

G1 O16: بهبود حفاظت در برابر اشعه در واحد راديولوژي از 83.28% فعلي به100% تا پايان سال 95

G1 O17: بهبود وضعيت برخورد وگزارش مقادير بحراني در واحد آزمايشگاه از 65% فعلي به90% تا پايان سال 95

G1O18: بهبود وضعيت فرايندسل تايپ و بك تايپ بيمارستان در واحد بانك خون از50% فعلي به60% تا پايان سال 95

G1 O19: ارتقاء پذيرش بيماران سرپايي بخش فيزيوتراپي از50% به60% تا پايان سال 95

G1O20: ارتقاء فرايند بررسي و جمع اوري عفونت هاي بيمارستاني در واحد كنترل عفونت از 1.24%.به1.8 % تا پايان سال 95

 G1 O21: بهبود فرايند تهيه و تامين پروتز در واحد داروخانه از 30 % به.10% تا پايان سال 95

G1 O22: اجراي برنامه تحول سلامت در مركز به ميزان 100%

 

G2: ارتقاء مستمر كيفيت خدمات غيرباليني در مركز آموزشي درماني بوعلي

G2O1: بهبود وضعيت پرونده هاي پزشكي بيماران داراي نقص  در واحد مديريت اطلاعات سلامت از 93.75 درصد به 98 درصددر سال 95

G2O2: بهبود وضعيت بايگاني پرونده هاي پزشكي از 84 % به 92% تا پايان سال 95

G2O3: بهبود وضعيت كسور بيمارستان در واحد مالي از 3.92% به 1.5%در سال 95

G2O4: بهبود وضعيت كيفيت ثبت اسناد در حسابداري تعهدي و اخذ گزارشات بروز و كامل از اين برنامه   از 75.5% فعلي به90% تا پايان سال 95

G2O5: بهبود فرايند تعمير تجهيزات پزشكي در واحد مهندسي پزشكي از 57.8% فعلي به62% تا پايان سال 95

G2O6: بهبود فرايند اجراي صحيح قانون بهره وري در برنامه ريزي شيفتهاي كاري از 93% فعلي به100% تا پايان سال 95

G2O7: بهبود وضعيت فرايند كنترل حشرات در واحد بهداشت محيط از 76.25% فعلي به80% تا پايان سال 95

G2O8: بهبود وضعيت فرايند تفكيك زباله توسط واحد مديريت دفع پسماند از 79.75% فعلي به85% تا پايان سال 95

G2O9: بهبود وضعيت ارگونومي بخش ها از 40.5 % فعلي به60 % تا پايان سال95

G2O10: كاهش ميزان خريد انجام نشده در واحد تداركات از 9.52% فعلي به8% تا پايان سال 95

G2O11: كاهش مصرف ملحفه هاي جايگزين از40% فعلي به30 % تا پايان سال 95

G2O12: بهبود وضعيت بروز رساني سايت در واحد فناوري اطلاعات از 25% به 41.67% تا پايان سال 95

G2O13: ارتقاء ارائه خدمات فني به بخش ها در واحد تاسيسات و ساختمان از90% فعلي به 95%تا پايان سال 95

G2O14: بهبودسرويس دوره اي دستگاه ها   از90% فعلي به 95%تا پايان سال 95

G2O15: بهبود فرايند ثبت شكايات مراجعين در واحد بهبودكيفيت از0.04% به1% تا پايان سال 95

G2O16: بهبود فرايند ثبت خطا در مركز از0.88% به1.5% تا پايان سال 95

G2O17: افزايش مشاوره هاي بين بخشي تغذيه از 5.68 تا 50% تا پايان سال 95

G2O18: بهبود وضعيت كنترل دستگاه اتوكلاو در واحداستريليزاسيون از 80% فعلي به90% تا پايان سال 95

 G3: ارتقاء ايمني بيمار

G3O1: توسعه استانداردهاي الزامي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار از 42.5% به 100% تا پايان سال 95 و ابقاء آن تا سال 96در مركز آموزشي و درماني بوعلي

G3O2: توسعه نظام مديريت خطر و ايمني بيمار از 90.51% به 93.02% تا پايان سال 95(5% سالانه) در مركز آموزشي و درماني بوعلي

G3O3: آموزش فرهنگ سازي ايمني جهت ايمني بيمار از 85.1% به 87.66% تا پايان سال 95ميزان 5% سالانه در مركز آموزشي و درماني بوعلي

G4: ساماندهي تردد مراجعين به مركز

G4O1ارتقاء تردد وسايل نقليه از 94.06% به 98.76% تا پايان سال95 سالانه به ميزان 5%در مركز آموزشي و درماني بوعلي

 G4O2: ارتقاء راهنماي مراجعين در مركز از 95.05% به 99.80% تا پايان سال 95 سالانه به ميزان5%در مركز آموزشي و درماني بوعلي

 G5: اجراي برنامه اعتبار بخشي در بيمارستان

G5o1: ارتقاء   برنامه مديريت و سازماندهي در مركز به 100% تا پايان سال95 سالانه به ميزان 2% در مركز آموزشي و درماني بوعلي

 G5o2 ارتقاء استانداردهاي مديريت و توانمندي سازي منابع انساني از 84.22%   به 88.43 % تا سال 95 سالانه به ميزان 5% در مركز آموزشي و درماني بوعلي

G5o3: ارتقاء استانداردهاي امكانات و ملزومات از 89.62% به 94.10% تا پايان سال95 سالانه به ميزان 5% در مركز آموزشي و درماني بوعلي

G5o4:  ارتقاء اجراي استاندارد ايمني و بهبود كيفيت و جمع آوري داده ها به 100% تا پايان سال95 سالانه به ميزان 5% در مركز آموزشي و درماني بوعلي

G6: ارتقا كيفيت و كميت فعاليتهاي آموزشي بيمارستان

G6O1: راه اندازي دوره دستياري تخصصي نورولوژي در مركز تا پايان سال 95

G6O2: ارتقاء برنامه آموزش باليني اعضاي هيئت علمي و فراگيران به ميزان صددرصد تا پايان برنامه

G6O3: ارتقاء بهره­گيري از روش هاي نوين آموزشي و سنجش و ارزشيابي به ميزان پنجاه درصد تا پايان برنامه

G6O4: ارتقاء فعاليت هاي دانش پژوهي به ميزان 50 درصد به طور ساليانه تا پايان برنامه

G6O5: اجراي فعاليت هاي نظارتي جهت ارتقاي كيفيت آموزش به ميزان صددرصد تا پايان برنامه

G6O6: ارتقاء كيفيت فرايندهاي آموزشي به ميزان 20% تا پايان سال 1395

G6O7: ارزيابي عملكرد جامع آموزشي، پژوهشي و درماني اعضاي هيات علمي به ميزان صد در صد تا پايان سال 95

G6O8: ارزيابي عملكرد جامع فراگيران در حيطه هاي دانش، توانمندي باليني و مهارت و اخلاق حرفه اي به ميزان صد در صد تا پايان برنامه

G6O9: ارتقاء امكانات و تجهيزات آموزشي به ميزان 70% تا پايان برنامه

G6O10: توسعه استانداردهاي اعتباربخشي آموزشي به ميزان 80% تا پايان سال 95

G7- ارتقا كيفيت و كميت فعاليت­هاي پژوهشي بيمارستان

G7O1 : ترغيب و تشويق انجام پژوهش هاي باليني در زمينه بيماري هاي گروه هاي آموزشي بيمارستان به ميزان 40 درصد تا پايان برنامه

G7O2 : توانمندسازي اعضاي هيئت علمي، دستياران و پژوهشگران بيمارستان به ميزان 40 درصد تا پايان برنامه

G7O3: ارتقاي كمي مقالات پژوهشي اعضاي هيئت علمي، دستياران وپژوهشگران بيمارستانبه ميزان 40 درصد تا پايان برنامه

G1 O1: بهبود فرايند آموزش به بيمار در بخش نورولوژي از62.93% .به.80%. تا پايان سال 95

استراتژي1 : آموزش مجدد پرسنل و كنفرانس درون بخشي

استراتژي2 :   مديريت زمان وتقسيم كار مناسب

استراتژي3: افزايش آگاهي بيمار و همراه و دادن بروشور و پمفلت

استراتژي4: نظارت بر آموزش به همراه آگاه در صورت تعويض همراه

G1 O2: بهبود فرايند ساكشن ترشحات ريوي در بخش icuاز 45% به 35% تا پايان سال 95

استراتژي1: نظارت بر كار پرسنل جديدالورود

استراتژي2: هماهنگي بين مسئول شيفت و پرستار مسئول مراقبت از بيمار

استراتژي3 : مديريت تعداد پرسنل در شيفتها

استراتژي4 : نظارت بر نحوه صحيح گرفتن نمونه كشت تراشه

استراتژي5 : افزايش مستندات مطالب آموزشي بخش

استراتژي6: افزايش نظارت بر نحوه گرفتن نمونه كشت تراشه

G1O3: بهبود وضعيت ترانسفوزيون خون و فراورده هاي ان دردرمانگاه تالاسمي از2% فعلي به1% تا پايان سال 95

استراتژي1: شناسايي بيماران با سابقه حساسيت قبلي

استراتژي2 : بهبود تطبيق صحيح شماره كيسه خون و گروه خوني با برگه درخواست 

استراتژي3 : نزديك شدن به استانداردهاي تزريق خون

G1O4: بهبود فرايند آموزش تجهيزات به پرسنل در بخش عفوني – ايمونولوژي اطفال از 70% به 80% تا پايان سال 95

استراتژي1 : اموزش مناسب در مورد نحوه كار تجهيزات

استراتژي2 : جايگزيني يك مسئول آموزش كارامد

G1O5: رساندن ميزان بروز خطادر ارتباط بااموزش به بيمار كاناراكتي موقع ترخيص از30% به10% تا پايان سال 95 (در بخش چشم)

استراتژي1: افزايش تعداد پرسنل با توجه  به تعداد تخت ها  

استراتژي2: اموزش به پرسنل

G1O6: بهبود وضعيت كار صحيح با دستگاه پمپ انفوزيون در بخش جراحي اطفال از 65%فعلي به 85% تا پايان سال 95

استراتژي1: افزايش تجهيزات و امكانات آموزشي بخش

استراتژي2: افزايش آموزش كاركنان

G1O7: بهبود وضعيت فرايند تحويل بيماران از بخش در اتاق عمل از 80% فعلي به90% تا پايان سال 95

استراتژي1: بهبود وضعيت پرونده هاي بيماران 

استراتژي2: اموزش پرسنل جديدالورود

استراتژي3: تامين امكانات لازم در راستاي بهبود فرايند تحويل بيماران

استراتژي4: اموزش و فرهنگ سازي مناسب ايمني بيماران براي جراحي ايمن

G1O8: بهبود فرايندثبت گزارش پرستاري از 80% به 100% تا پايان سال 95 (در بخش PICU)

استراتژي1: افزايش سطح آگاهي پرسنل در مورد ثبت دقيق اقدامات پرستاري

استراتژي2: نظارت مستمر سرپرستار

استراتژي3: آموزش پرسنل جديدالورود

G1 O9: كاهش خطاي ثبت صحيح گزارش پرستاري از 20 % فعلي به 5%تا پايان سال 95  در بخش آنكولوژي

استراتژي 1: رعايت اصول صحيح گزارش نويسي

استراتژي 2: ساماندهي به ازدحام بخش

G1 O10: بهبود فرايندثبت گزارش پرستاري از 80%   به 100% تا پايان سال 95 (در بخش NICU)

استراتژي 1: افزايش سطح آگاهي پرسنل در مورد ثبت دقيق اقدامات پرستاري          

استراتژي 2: افزايش دقت پرسنل

استراتژي 3: اموزش پرسنل جديدالورود

G1 O11: ارتقاء تحويل بيمار به اتاق عمل در بخش اعصاب و غدد اطفال از 60 % به 80% تا پايان سال 95

استراتژي 1: اموزش به پرسنل در مورد موارد امادگي بيمار قبل از عمل

استراتژي 2: تكميل ازمايشات قبل از عمل توسط پرستار

استراتژي 3: پيگيري انجام نشدن مشاوره قبل از عمل توسط پرستار

استراتژي 4 : در خواست تعمير لوازم وتجهيزات( نور- فضاي مناسب جهتivlineونمونه گيري –برانكارد وويلچر)

G1 O12: بهبود كيفيت فرايند شستن دست در بخش نوزادان از79.2%به 100% تا پايان سال 95

استراتژي 1: نياز به آموزش بيشتر به مادران از طريق فيلم و بروشور و پفلت و....

استراتژي 2: افزايش آگاهي پرسنل جديدالورود

استراتژي 3: نظارت كم بر شستن دست مادران و همراهان جايگزين آنها

استراتژي 4 : راهنماي شستن دست در اتاق مادران

استراتژي 5 : تابلوي هشدار بر بالاي تخت بيمار

استراتژي 6: تعداد كم پرسنل با توجه به ادميت همان شيفت

استراتژي 7: توجه به شرايط نامساعد جسمي مادران

استراتژي 8 : جابجا شدن همراهان نوزاد بدون هماهنگي با بخش

G1O13: بهبود وضعيت گزارش نويسي صحيح در بخش ارتوپدي از 60% به 70% تا پايان سال 95

استراتژي 1: نظارت مسئول بر نحوه انجام كار پرسنل 

استراتژي 2: افزايش امكانات موجود در بخش  

استراتژي 3: كاهش ازدحام در بخش        

G1O14: بهبودكيفيت فرايندآموزش حين ترخيص توسط پزشك از10%به 25% تا پايان سال 95 (در اورژانس)

استراتژي 1: افزايش آگاهي پزشكان به اهميت موضوع آموزش حين ترخيص

استراتژي 2: نظارت سرپرستار به فرايند     

استراتژي 3: افزايش نظارت مديريت بر فرايند و ارزيابي دوره اي آن

استراتژي4 : افزايش آگاهي بيماران و همراهان نسبت به اهميت آن

G1O15: بهبود انجام صحيح انتقال بيمار به اتاق عمل در بخش ENT از30% فعلي به60% تا پايان سال 95

استراتژي 1: افزايش تجهيزات موجود در بخش

استراتژي 2: اموزش به پرسنل جديدالورود

G1O16: بهبود حفاظت در برابر اشعه در واحد راديولوژي از 83.28% فعلي به100% تا پايان سال 95

استراتژي 1: افزايش استفاده بهينه وسايل حفاظت فردي بيماران و كاركنان در پرتابل ها

استراتژي 2: افزايش سطح آگاهي كاركنان راديولوژي و كل پرسنل باليني درمورد حفاظت در برابر اشعه 

G1O17: بهبود وضعيت برخورد وگزارش مقادير بحراني در واحد آزمايشگاه از 65% فعلي به90% تا پايان سال 95

استراتژي 1: افزايش ثبت مقادير گزارش شده

استراتژي 2: افزايش توجه و مطالعه كافي در رابطه با مداخلات و روش هاي كار

استراتژي 3: نظارت كافي بر شاخص ها وگزارش ها

G1O18: بهبود وضعيت فرايندسل تايپ و بك تايپ بيمارستان در واحد بانك خون از50% فعلي به60% تا پايان سال 95

استراتژي 1: افزايش آگاهي پرسنل بانك خون

استراتژي 2: همخواني جواب ها در هر دو روش

استراتژي 3: عدم توجه به اهميت ثبت در دفتر

G1O19: ارتقاء پذيرش بيماران سرپايي بخش فيزيوتراپي از50% به60% تا پايان سال 95

استراتژي 1: افزايش سيستم ها و تجهيزات موجود در بخش

استراتژي 2: بهبود فضاي درماني

استراتژي 3: افزايش تعداد نيروي انساني

استراتژي4: اختصاص بخش تمرين درماني براي بيماران

استراتژي5: افزايش تعداد تخت هاي درمان

G1O20: ارتقاء فرايند بررسي و جمع اوري عفونت هاي بيمارستاني در واحد كنترل عفونت از 1.24%.به1.8 % تا پايان سال 95

استراتژي1: افزايش آگاهي رابطين كنترل عفونت

استراتژي2: افزايش ثبت موارد گزارشگيري

استراتژي3: افزايش آگاهي مراجعين

G1 O21: بهبود فرايند تهيه و تامين پروتز در واحد داروخانه از 30 % به.10% تا پايان سال 95

استراتژي1: افزايش فضاي فيزيكي و تجهيزات اتاق عمل

استراتژي2: افزايش كيفي و كمي پرسنل داروخانه

استراتژي3: افزايش آگاهي پرسنل بخشها

استراتژي4: ساماندهي فرايند درخواست پروتز پزشكان

استراتژي5: تعيين وضعيت سريع مراجعين و بيماران از نظر بيمه 

G1 O22: اجراي برنامه تحول سلامت در مركز به ميزان 100%

استراتژي1: كنترل كاهش ميزان پرداختي بيماران بستري  

استراتژي2: كنترل برنامه حضور پزشكان متخصص مقيم در بيمارستان   

استراتژي3: ارتقاي كيفيت خدمات ويزيت در بيمارستان   

استراتژي4 : ارتقاي كيفيت هتلينگ در بيمارستان   

استراتژي5 : نظارت بر حفاظت مالي از بيماران صعب العلاج ،خاص و نيازمند           

 

G2: ارتقاء مستمر كيفيت خدمات غيرباليني در مركز آموزشي درماني بوعلي

G2O1: بهبود وضعيت پرونده هاي پزشكي بيماران داراي نقص در واحد مديريت اطلاعات سلامت از 93.75 درصد به 98 درصددر سال 95

استراتژي 1: بهره گيري از شاخص ها وداده ها

G2O2: بهبود وضعيت بايگاني پرونده هاي پزشكي از 84 % به 92% در واحد مديريت اطلاعات سلامت در سال 95

استراتژي 1: بهره گيري از شاخص ها وداده ها

استراتژي2: بهبود وضعيت فضاي فيزيكي و لوازم و تجهيزات واحد بايگاني

استراتژي3: بهبود وضعيت نيروي انساني در واحد بايگاني

استراتژي4: بهبود وضعيت ارسال پرونده ها از واحد بيمه گري به بايگاني

G2O3: بهبود وضعيت كسور بيمارستان در واحد مالي از 3.92% به 1.5%در سال 95

استراتژي 1: طرح و بررسي شاخصها در كميته تخصصي

استراتژي 2: پيگيري كاهش كسور

G2O4: بهبود وضعيت كيفيت ثبت اسناد در حسابداري تعهدي و اخذ گزارشات بروز و كامل از اين برنامه   از 75.5% فعلي به90% تا پايان سال 95

استراتژي 1: برگزاري جلسات هم انديشي در زمينه حسابداري تعهدي و رفع ايرادات احتمالي

استراتژي 2: مديريت زمان در ثبت اسناد در حسابداري تعهدي

G2O5 : بهبود فرايند تعمير تجهيزات پزشكي در واحد مهندسي پزشكي از 57.8% فعلي به62% تا پايان سال 95

استراتژي 1: اقدام به موقع مسئولين بخشها در اعلام درخواست تعميرات

استراتژي 2 : پيگيري تاييديه مالي درخواستهاي تعميرات

استراتژي 3 : ساماندهي در خواستهاي تعميرات

استراتژي 4: پاسخگويي موثر پرسنل واحد مهندسي پزشكي

G2O6: بهبود فرايند اجراي صحيح قانون بهره وري در برنامه ريزي شيفتهاي كاري در واحد مديريت منابع انساني از 93% فعلي به100% تا پايان سال 95

 استراتژي1: افزايش سطح آگاهي كاركنان

استراتژي 2: افزايش نظارت بر تنظيم صحيح برنامه ماهانه بخشها

G2O7: بهبود وضعيت فرايند كنترل حشرات در واحد بهداشت محيط 76.25% فعلي به80% تا پايان سال 95

استراتژي 1: : بهسازي نظافت بخشها و واحدها

استراتژي 2 : انجام سمپاشي دوره اي

استراتژي3 : افزايش امكانات براي جلوگيري از ورود حشرات

G2O8: بهبود وضعيت فرايند تفكيك زباله توسط واحد مديريت دفع پسماند از 79.75% فعلي به 85 % تا پايان سال 95

استراتژي 1: افزايش سطح آگاهي پرسنل

استراتژي 2 : رعايت استانداردهاي مرتبط با سيفتي باكس

استراتژي 3 : تفكيك مطلوب زباله هاي عفوني در اتاق عمل

G2O9: بهبود وضعيت ارگونومي بخش ها در واحد بهداشت حرفه اي از 40.5 % فعلي به60 % تا پايان سال95

استراتژي 1: تهيه برنامه جهت انجام ارزيابي ارگونومي از بخش ها

استراتژي 2 : تامين بودجه جهت اصلاح وضعيت ارگونومي

G2O10: كاهش ميزان خريد انجام نشده در واحد تداركات از 9.52% فعلي به8% تا پايان سال 95

استراتژي 1 : بهبود فرايند خريد كالا و خدمات

استراتژي 2 : افزايش امكانات و تجهيزات واحد

G2O11: كاهش مصرف ملحفه هاي جايگزين در واحد رختشويخانه از40% فعلي به30 % تا پايان سال 95

استراتژي 1 : افزايش سطح آگاهي پرسنل

استراتژي 2 : افزايش تجهيزات واحد

G2O12: بهبود وضعيت بروز رساني سايت در واحد فناوري اطلاعات از 25% به 41.67% تا پايان سال 95

استراتژي 1 : افزايش سطح آگاهي پرسنل

استراتژي 2 : تامين نيرو

G2O13: ارتقاء ارائه خدمات فني به بخش ها در واحد تاسيسات و ساختمان از90% فعلي به 95%تا پايان سال 95

استراتژي 1 : ارتقا سطح اگاهي پرسنل تاسيسات

استراتژي 2 : بهبود فرايندشناسايي و تعويض تجهيزات فرسوده

G2O14: بهبود سرويس دوره اي دستگاه ها   در واحد تاسيسات  و ساختمان از90% فعلي به 95%تا پايان سال 95

استراتژي 1 : افزايش سطح اگاهي پرسنل تاسيسات

استراتژي 2 : بهبود روند بازديد دوره اي از دستگاه ها

G2O15: ارتقاء كيفيت فرايند ثبت شكايات مراجعين در واحد بهبودكيفيت از0.04% به1% تا پايان سال 95

استراتژي 1 :بهبود فرايند ارسال شكايات به دفتر رسيدگي به شكايات

استراتژي 2 : افزايش آگاهي مراجعين

استراتژي 3 : آموزش مهارتهاي ارتباطي به كاركنان

G2O16: بهبود فرايند ثبت خطا در مركز از0.88% به1.5% تا پايان سال 95

استراتژي 1 : افزايش آگاهي پرسنل

استراتژي 2 : افزايش امكانات بخشها

استراتژي 3 : نظارت بر فرايند ثبت خطا

G2O17: افزايش مشاوره هاي بين بخشي تغذيه از 5.68% تا 50% تا پايان سال 95

استراتژي 1 : افزايش آگاهي بخش ها

استراتژي 2 : اجراي فرم تخصصي در بخش ها

استراتژي 3 : ارتقاء تجهيزات بخشها

G2O18: بهبود وضعيت كنترل دستگاه اتوكلاو در واحداستريليزاسيون از 80% فعلي به90% تا پايان سال 95

استراتژي 1 : تخصيص بودجه موردنياز

استراتژي 2 : افزايش تعداد پرسنل

استراتژي 3 : هماهنگي بين cssd و مسئول تجهيزات پزشكي

G3: ارتقاء ايمني بيمار

G3O1: توسعه استانداردهاي الزامي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار از 42.5% به 100% تا پايان سال 95 و ابقاء آن تا سال 96در مركز آموزشي و درماني بوعلي

استراتژي 1 : اجراء و بهبود استانداردهاي حاكميت و رهبري برنامه بيمارستانهاي دوستدار ايمني بيمار

استراتژي 2 : اجرا و بهبود استانداردهاي مشاركت و تعامل با بيمار و جامعه برنامه بيمارستانهاي دوستدار ايمني بيمار

استراتژي3 : اجرا و بهبود استانداردهاي خدمات باليني ايمني و مبتني بر شواهد برنامه بيمارستانهاي دوستدار ايمني بيمار

استراتژي 4 : اجرا و بهبود استانداردهاي محيط ايمن برنامه بيمارستانهاي دوستدار ايمني بيمار

G3O2: توسعه نظام مديريت خطر و ايمني بيمار از 90.51% به 93.02% تا پايان سال 95(5% سالانه) در مركز آموزشي و درماني بوعلي

استراتژي 1 : اجراء 9 راه حل ايمني بيمار سازمان جهاني بهداشت

استراتژي 2 : بهره جويي از شاخص هاي كشوري ايمني بيمار

استراتژي 3 : توسعه نظام مديريت خطر پيشگيرانه FMEA جهت ايمني بيمار

استراتژي 4 : توسعه در نظام مديريت خطر واكنشي RCA جهت ايمني بيمار

استراتژي 5 : توسعه نظام گزارش دهي خطاها و وقايع

G3O3: آموزش فرهنگ سازي ايمني جهت ايمني بيمار از 85.1% به 87.66% تا پايان سال 95ميزان 5% سالانه در مركز آموزشي و درماني بوعلي

استراتژي 1 : برگزاري جلسات آموزشي ايمني و آزمون

استراتژي 2 : تهيه جزوات و مطالب آموزشي

G4: ساماندهي تردد مراجعين به مركز

G4O1: ارتقاء تردد وسايل نقليه از 94.06% به 98.76% تا پايان سال95 سالانه به ميزان 5%در مركز آموزشي و درماني بوعلي

استراتژي 1 : هماهنگي جهت شناسايي وسايل نقليه كاركنان

استراتژي 2 : هماهنگي جهت ساماندهي پارك وسايل نقليه در مركز

G4O2: ارتقاء راهنماي مراجعين در مركز از 95.05% به 99.80% تا پايان سال 95 سالانه به ميزان5%در مركز آموزشي و درماني بوعلي

استراتژي 1 : هماهنگي جهت راهنمايي واحدها براي مراجعين

استراتژي 2: هماهنگي جهت آموزش كاركنان  حراست

استراتژي 3 : هماهنگي جهت ساماندهي مراجعين به درمانگاه اورژانس

استراتژي 4: هماهنگي جهت اصلاح فرايند نوبت دهي

استراتژي 5 : هماهنگي جهت اصلاح فرايند تردد دانشجويان

G5: اجراي برنامه اعتبار بخشي در بيمارستان

G5O1: ارتقاء   برنامه مديريت و سازماندهي در مركز به 100% تا پايان سال95 در مركز آموزشي و درماني بوعلي

استراتژي1: هماهنگي جهت اجراء برنامه هاي مديريت و سازماندهي

G5o2: ارتقاء استانداردهاي مديريت و توانمندي سازي منابع انساني از 84.22%   به 88.43 % تا سال 95 سالانه به ميزان 5% در مركز آموزشي و درماني بوعلي

استراتژي1: هماهنگي جهت اجراي استانداردهاي مديريت و توانمندي سازي منابع انساني در بخشهاي باليني

استراتژي 2: هماهنگي جهت اجراي استانداردهاي مديريت و توانمندي سازي منابع انساني در بخشهاي پاراكلينيكي

استراتژي 3: هماهنگي جهت اجراي استانداردهاي مديريت و توانمندي سازي منابع انساني در بخشهاي اداري و پشتيباني

G5o3: ارتقاء استانداردهاي امكانات و ملزومات از 89.62% به 94.10% تا پايان سال95 سالانه به ميزان 5% در مركز آموزشي و درماني بوعلي

استراتژي 1: هماهنگي جهت اجراي استانداردهاي امكانات و ملزومات در ارتباط با خدمات پشتيباني بخشهاي پاراكينيك

استراتژي2: هماهنگي جهت اجراي استانداردهاي امكانات و ملزومات ترالي اورژانس بخشها

استراتژي 3: هماهنگي جهت اجراي استانداردهاي امكانات و ملزومات در بخش ها و واحد ها

G5o4: ارتقاء اجراي استاندارد ايمني و بهبود كيفيت و جمع آوري داده ها تا 100%تا پايان سال95 سالانه به ميزان 5% در مركز آموزشي و درماني بوعلي

استراتژي 1: هماهنگي جهت اجراي استانداردايمني در كليه بخش ها و واحدها

استراتژي 2 : هماهنگي جهت اجراي استاندارد بهبود كيفيت در كليه بخش ها و واحدها

استراتژي 3 : هماهنگي جهت اجراي استاندارد جمع آوري داده ها در كليه بخش ها و واحدها

G6: ارتقا كيفيت و كميت فعاليت­هاي آموزشي بيمارستان

G6O1: راه اندازي دوره دستياري تخصصي نورولوژي در مركز تا پايان سال 95

استراتژي 1: استقرار دوره دستياري نورولوژي

G6O2: ارتقاء برنامه آموزش باليني اعضاي هيئت علمي و فراگيران به ميزان صددرصد تا پايان برنامه

استراتژي1 : نظارت توسط معاونت آموزشي در برگزاري منظم جلسات درون گروهي

استراتژي2:   برگزاري كارگاه هاي آموزشي در جهت توانمندسازي اعضاء هيئت علمي

استراتژي3: ارتقاء ارزشيابي پايان دوره فراگيران

استراتژي4: ارزيابي آموزش باليني در محيط هاي يادگيري

G6O3: ارتقاء بهره گيري از روش هاي نوين آموزشي و سنجش و ارزشيابي به ميزان پنجاه درصد تا پايان برنامه

استراتژي1: برگزاري كارگاه آموزش مبتني بر شواهد

استراتژي2: نظارت بر روند تكميل شناسنامه سؤالات توسط اعضاي هيأت علمي

استراتژي 3: استقرار لاگ بوك الكترونيكي در دوره دستياري اطفال

استراتژي4: نظارت بر روند تكميل لاگ بوك دستياري، اينترني و استاجري

G6O4: ارتقاء فعاليت هاي دانش پژوهي اعضاء هيأت علمي به ميزان 50 درصد تا پايان برنامه

استراتژي1: تدوين و بازنگري طرح درس و طرح دوره استاندارد

G6O5: اجراي فعاليت هاي نظارتي جهت ارتقاي كيفيت آموزش به ميزان صددرصد تا پايان برنامه

استراتژي 1: انجام ارزيابي دروني مستمر توسط گروه هاي آموزشي

استراتژي 2: دريافت گزارش عملكرد آموزشي رؤساي بخش ها و ارائه بازخورد

G6O6:  ارتقاء كيفيت فرايندهاي آموزشي به ميزان 20% تا پايان سال 1395

استراتژي 1: تدوين فرايندهاي آموزشي پرتكرار و پايش آن

استراتژي 2: تدوين خط مشي آموزشي

G6O7: ارزيابي عملكرد جامع آموزشي، پژوهشي و درماني اعضاي هيات علمي به ميزان صد در صد تا پايان سال 95

استراتژي 1: ارزيابي عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي مركز

استراتژي 2: ارزيابي عملكرد پژوهشي اعضاي هيات علمي مركز

استراتژي 3: ارزيابي عملكرد درماني اعضاي هيات علمي مركز

G6O8:  برنامه ريزي جهت ارزيابي عملكرد فراگيران در حيطه هاي دانش، مهارت و اخلاق حرفه اي به ميزان صد در صد تا پايان برنامه

استراتژي 1: ارزيابي عملكرد  فراگيران

G6O9:  برنامه ريزي جهت ارتقاء امكانات و تجهيزات آموزشي به ميزان 70% تا پايان برنامه

استراتژي1: ارزيابي وضعيت تجهيزات آموزشي

 

G6O10:  توسعه استانداردهاي اعتباربخشي آموزشي به ميزان 80% تا پايان سال 95

استراتژي 1: اجراي اعتباربخشي آموزشي

G7 - ارتقاء كمي و كيفي فعاليت هاي پژوهش

G7O1 : ترغيب و تشويق انجام پژوهش­هاي باليني در زمينه بيماري هاي گروه هاي آموزشي بيمارستان به ميزان 40 درصد تا پايان برنامه

استراتژي1: فراهم نمودن بستر لازم جهت انجام پژوهش هاي باليني در زمينه بيماري هاي گروه هاي آموزشي بيمارستان

G7O2: توانمندسازي اعضاي هيئت علمي، دستياران و پژوهشگران بيمارستان به ميزان 40 درصد تا پايان برنامه

استراتژي 1: فراهم نمودن بستر و تسهيلات لازم جهت توانمندسازي اعضاي هيئت علمي، دستياران وپژوهشگران بيمارستان

G7O3: ارتقاءكمي مقالات پژوهشي اعضاي هيئت علمي، دستياران و پژوهشگران بيمارستانبه ميزان 40 درصد تا پايان برنامه

استراتژي 1: فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت چاپ مقالات

استراتژي 2 : فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت افزايش كيفيت مقالات

 

 

 

 

 

1396/04/19
Powered by DorsaPortal